Geleefd worden door- of het beleven van tijd?

  • V. Pot

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Steeds meer Nederlanders voelen zich gejaagd. Vooral vrouwen ervaren een steeds grotere tijdsdruk. Hierbij is het opvallend dat met name jonge vrouwen die (nog) geen kinderen hebben, in vergelijking tot jonge mannen of moeders van kinderen, in een hoge mate tijdsdruk ervaren. Binnen dit onderzoek is er vanuit verschillende invalshoeken onderzocht hoe deze ervaren tijdsdruk bij jonge vrouwen tijdens het ontwikkelen van hun leven(shouding) begrepen kan worden. Ten eerste is er gekeken naar verschillende gevolgen die ontwikkelingen en veranderingen binnen de levensloop van jongvolwassenen met zich hebben meegebracht door de overgang van een moderne naar een laatmoderne samenleving. Vervolgens is er verkend welke (mondiale) dynamieken en mechanismen kenmerkend zijn voor en van invloed zijn op de huidige laatmoderne context waar jonge vrouwen onderdeel van zijn. Zo zijn veranderingen, ontwikkelingen en de rol van tijd op het gebied van gender, de markt en de politiek onderzocht. Daarna is verkend welke rol tijd heeft binnen de huidige laatmoderne context, door te onderzoeken welke tijdsbegrippen en de daarmee gepaard gaande uitwerkingen binnen deze context dominant aanwezig zijn. Ook is er onderzocht welke alternatieve tijdsbegrippen hierbinnen als verrijking en aanvulling kunnen fungeren. Dit heeft geleid tot een perspectief waarbinnen de gelaagdheid, pluriformiteit en complexiteit van de tijd de ruimte krijgen in de vorm van zogenaamde tijdschappen. De tijd opvatten als een tijdschap, kan erbij helpen om te begrijpen dat het leven doordrongen is van verschillende ritmes en tijdsbegrippen. Met elkaar geven zij het leven een dynamische structuur. Aan de hand van deze tijdschappen wordt de tijd als een pluriform en contextgevoelig fenomeen opgevat, waardoor er een beter begrip van de werking en invloed van de tijd binnen levens van jonge vrouwen tijdens het ontwikkelen van hun leven(shouding) ontstaat. Doordat dit perspectief tot een beter begrip van de tijd binnen een specifieke context leidt, kunnen bewustwording en afstemming van de tijd zorgen voor een vergroting van de speelruimte binnen de tijdschappen. Hierdoor speelt de tijd niet alleen met mensen, maar spelen zij ook met haar, met als gevolg dat jonge vrouwen de tijd meer beleven, in plaats van dat zij erdoor worden geleefd.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Baars (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'