GELIEFD, GEHECHT, VERBONDEN. Liefdesrelaties op existentieel niveau besproken

  • L. Hoogenstrijd

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De mens is een relationeel wezen met een fundamentele noodzaak om zich te verbinden met anderen. Door het aangaan van relaties, waaronder liefdesrelaties, kan zin in het leven ervaren worden. Bij het aandienen van relatieproblemen kan Emotionally Focused Therapy (EFT) bijdragen aan het verbeteren van de relatie. Tijdens EFT richt de therapeut zich op de interactie tussen de koppels en onderliggende emoties, zodat zij opener en toegankelijker zijn in het uiten van hun behoeften en vanuit nieuwe interactiepatronen opnieuw verbondenheid met elkaar kunnen ervaren. Vraagstukken omtrent relaties kunnen daarnaast van existentiële aard zijn. Existentiële vragen behoren tot het terrein van geestelijke verzorging; geestelijk verzorgers begeleiden mensen in hun zoektocht naar antwoorden op existentiële vragen en helpen in het bevorderen van persoonlijke samenhang tussen iemands beleving van het leven of gebeurtenissen daarbinnen, zijn zelfbeeld en zijn (levensbeschouwelijke) oriëntatiekader. Er bestaat echter voor (humanistisch) geestelijk verzorgers geen methodiek die specifiek gericht is op het bespreken van liefdesrelaties op existentieel niveau. Dit onderzoek stelt de vraag welke raakvlakken en verschillen er zijn tussen EFT en de principes en beginselen van humanistisch geestelijke verzorging in het bespreken van liefdesvraagstukken, ten behoeve van (methodische) aanbevelingen voor humanistisch geestelijk verzorgers. Het onderzoek begint met een theoretische verkenning het aspect existentiële zingeving en licht toe hoe liefdesrelaties hier een onderdeel van uitmaken. Vervolgens worden de grondslagen en inhoudelijke principes en beginselen (doelen, waarden, werkterrein) van EFT en humanistisch geestelijke verzorging uiteengezet opdat zij vergeleken kunnen worden. Hoewel EFT een duidelijke grondslag in de hechtingstheorie heeft en een doelgericht karakter heeft dat niet aansluit bij het onderzoeksgerichte karakter van humanistisch geestelijke verzorging, streven zij beide verbondenheid na en staan diverse humanistische waarden in beide beroepssoorten centraal. Ook de methodische principes (houding, fases, methodische stappen en interventies) worden van zowel EFT als humanistisch geestelijke verzorging uiteengezet en vergeleken. Hierin zijn veel overeenkomsten te vinden, ondanks een verschillend referentiekader van waaruit gewerkt wordt en nuanceverschillen in interventies. De resultaten van dit onderzoek leiden tot enkele aanbevelingen voor humanistisch geestelijk verzorgers in het bespreken van liefdesvraagstukken op existentieel niveau.
Date of Award1 Jan 2020
Original languageAmerican English
SupervisorC Stalpers (Supervisor) & W. Sanderse (Supervisor)

Cite this

'