Gesprekken over onherbergzaam terrein. Een verkennend onderzoek naar levensbeschouwelijke gespreksgroepen in de psychiatrie

  • Shirley Verschuren

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Sleutelwoorden: zingeving, levensbeschouwing, psychiatrie, geestelijk raadswerk, gespreksgroep Er is in de psychiatrie een beweging gaande richting herstelgericht werken die samengaat met een uitgesproken behoefte aan zingeving. Hier liggen uitdagingen en kansen voor de humanistisch geestelijke begeleider. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Welk (veranderend) perspectief brengt het in groepsverband werken met de acht oerthema’s uit het boek ‘De berg van de ziel’ op zingevingsvragen van mensen die een psychiatrische behandeling ondergaan en welke rol kan de geestelijk begeleider hierbij spelen? Deze wordt onderzocht door middel van een empirisch onderzoek. Het object van het onderzoek zijn acht bijeenkomsten van een gespreksgroep voor (ex) psychiatrische patiënten. De zingevingsvraag die het meest bij hen blijkt voor te komen is de vraag: Waarom overkomt mij dit? Daarnaast zijn er twee soorten zingevingsvragen gevonden; vragen uit het verleden die men al heeft beantwoord en vragen die nu spelen waar men nog geen antwoord op heeft. De thema's: ‘Van ultiem belang’ en ‘Het is zoals het is’, nodigen het meeste it om over levensbeschouwelijke thematiek te spreken. Het werken met de acht oerthema’s blijkt, omdat het concrete handvatten biedt, een kader te bieden om samenhang aan te brengen in de ervaringen van mensen in de psychiatrie. De zingevings(groeps)gesprekken lijken in te spelen op een vaak onuitgesproken behoefte aan het delen van existentiële vragen en ervaringen. De humanistisch raadsvrouw blijkt met name gericht te zijn op het narratief van de cliënt en begeleidt bij het komen tot een authentieke zelfontwikkeling en zelfbestemming. Om de conclusies verder te veralgemeniseren, is onderzoek bij meer doelgroepen en naar verschillende vormen van gesprekken over deze thematiek gewenst.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorC. W. Anbeek (Supervisor) & A. W. Braam (Supervisor)

Cite this

'