Geweld genaderd, reflecties en opvattingen van humanistisch raadslieden bij Justitie over geweld

  • Rob Vos

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Geweld is een veelsoortig en complex verschijnsel. Geweld roept emoties op en kan diep ingrijpen in de levens van mensen. Het roept ook morele vragen op en dwingt tot een vorm van handelen. Humanisten hebben over het algemeen een moeizame verhouding met geweld. En als geweld al aan bod komt in het humanistische discours dan gaat het doorgaans om vormen van institutioneel geweld. Het meer alledaagse geweld zoals een beroving, een inbraak met geweld of moord maakt daarentegen nauwelijks deel uit van humanistische beschouwingen. In de beroepspraktijk van humanistisch raadslieden bij Justitie komt dit alledaagse geweld echter met enige regelmaat aan de orde in de levensverhalen van gedetineerden. De meeste raadslieden hebben dan ook een vorm gevonden in de omgang met het geweld in deze levensverhalen. Raadslieden hebben een cliëntgerichte attitude van onbevooroordeeld luisteren waarbij de cliënt bepaald wat aan bod komt in het contact. Tegelijkertijd doen zij dit vanuit een humanistische gerichtheid waarbij morele vorming ook een van de opdrachten is in het humanistisch raadswerk. Als het gaat om geweld in levensverhalen van cliënten is de vraag hoe raadslieden daar mee om gaan. Wat doen ze met hun emoties en morele opvattingen ten aanzien van geweld? In dit kwalitatieve onderzoek worden de emotionele reacties, morele en levensbeschouwelijke opvattingen van raadslieden ten aanzien van geweld verkend. Vervolgens wordt gekeken of raadslieden deze emoties en opvattingen inbrengen in het professionele handelen, op welke wijze dat gebeurt en waarom. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat raadslieden hun emotionele reacties, levensbeschouwelijke en morele opvattingen meer inzetten dan gedacht en dat de posities van raadslieden wat dit betreft globaal uiteenvallen in een groep raadslieden die terughoudend is met de inbreng van eigen opvattingen over geweld en een groep die dat veel minder is.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorJ. H. M. Mooren (Supervisor) & C. M. Schuhmann (Supervisor)

Cite this

'