Globalisering op de stoep. Studenten Humanistiek over de betekenis van globalisering voor hun toekomstig werkveld.

  • M. Krozer

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie is het begrip globalisering gebruikt als denkraam om nieuwe betekenissen voor het werkveld van de studenten van de Universiteit voor Humanistiek te ontwikkelen gebaseerd op de kernwaarde van de UvH om ernaar te streven dat mensen een zinvol leven in een rechtvaardige samenleving kunnen leiden. Er is gebruik gemaakt een innovatieve gesprekstechniek genaamd ‘concept mapping’ om via focusgroepgesprekken de betekenissen die studenten aan globaliseringsprocessen geven in kaart te brengen en deze te koppelen aan hun ambities m.b.t. het werkveld. Het blijkt dat studenten moeite hebben om een coherent beeld van het begrip globalisering te ontwikkelen en dat het daarom voor hen moeilijk is om betekenissen van globaliseringsprocessen te verbinden aan ontwikkelingen in het werkveld. Tegelijkertijd is het ideaal van het kosmopolitisme voor deze studenten nog steeds aantrekkelijk. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat op de UvH niet alleen aandacht moet zijn voor ‘internationalisering’ het ontwikkelen van het internationale netwerk van de organisatie, maar vooral ook voor het doordenken van de manier waarop globalisering belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst in gang zet. Door de betekenis van globaliseringsprocessen voor de toekomst van het werkveld te doordenken kunnen belangrijke nieuwe vragen worden gevonden waarop alumni zich kunnen richten en waarmee studenten een helder beeld van het werkveld kunnen ontwikkelen. Kernwoorden: globaliseringstheorie, capacity to aspire, rechtvaardige samenleving, zingevingskaders, kosmopolitisme
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorA. C. Suransky (Supervisor) & G. T. P. Ruivenkamp (Supervisor)

Cite this

'