Goed leiderschap in deze tijd. Een onderzoek naar de betekenis van 'normatieve professionalisering' voor leiderschap

  • Lori Verlaan

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie staat de vraag naar goed (ethisch) leiderschap in de organisatiecontext centraal. Hoewel leiderschap over het algemeen wordt beschouwd als een hiërarchische positie van een individu aan de top van de organisatie, wordt er gesteld dat deze ‘traditionele’ benadering in onze tijd niet langer voldoet. We bevinden ons in een overgang naar een mondiale netwerksamenleving, waarin de macht - met de toenemende toegankelijkheid van kennis - niet langer vanzelfsprekend verticaal gestructureerd is, maar zich steeds meer beweegt tussen verschillende knooppunten in onderling verbonden netwerken. Daarnaast zorgt een grotere verbondenheid ook voor een groeiende afhankelijkheid, waarbij de effecten van het handelen van mensen direct van invloed zijn op het netwerk als geheel. Deze ontwikkelingen vragen om een meer relationele benadering van leiderschap. Om uitdrukking te geven aan een relationele visie op goed leiderschap wordt in deze scriptie onderzocht op welke manier normatieve professionalisering van betekenis kan zijn voor de ontwikkeling van goed leiderschap in deze tijd. Normatieve professionalisering is een concept dat zich richt op goed handelen, waarin de betrokkenheid op de omgeving en de relaties met anderen op de voorgrond treedt. Het kan gezien worden als een precisering van relationeel leiderschap omdat het uitdrukking geeft aan de ethische en normatieve grondslag van het handelen van leiders in relatie tot anderen. Enkele centrale elementen (voortkomend uit deze verkenning) zijn: kritische reflectie, dialoog, wederzijdse beïnvloeding, co-creatie, meerstemmigheid, ruimte voor verschil en gezamenlijk leren.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorR. G. A. Kaulingfreks (Supervisor) & J. Maaskant (Supervisor)

Cite this

'