Grijs worden is niet zwart-wit. Een fenomenologisch onderzoek naar de ervaring van ouderdom onder Minderbroeders Franciscanen in Nederland.

  • Thessa Thölking

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Introductie: Ten gevolge van een te eenzijdige (negatieve) belichting van ouderdom in onze samenleving wordt mogelijke ouderdomsproblematiek verergerd. Om tegenwicht te bieden aan deze beelden is er een behoefte aan genuanceerde, betekenisvolle verhalen over ouderdom. Hiervoor is een diepgaander en genuanceerder inzicht in de ervaring van ouderdom nodig. Dit inzicht is in dit onderzoek gezocht bij Minderbroeders Franciscanen omdat zij in het kader van ander zorgethisch onderzoek blijk gaven van een bijzondere omgang met ouderdom. Hoofdvraag: Wat is de essentie van de geleefde ervaring van ouderdom van vitale Minderbroeders Franciscanen en welk licht werpt die ervaring op centrale zorgethische inzichten? Methode: Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een fenomenologische Reflective Lifeworld Approach (RLA). Er zijn diepte-interviews gehouden met zes broeders. Bevindingen: De rode draad van de geleefde ervaring van de broeders is ‘een steeds veranderende verstrengeling tussen verlies en ontwikkeling’. Deze rode draad wordt verder uitgediept in de vijf thema’s: 1) bittere smaak van verlies; 2) verrijking als zoete bijsmaak van verlies; 3) aan de zijlijn komen te staan; 4) waardevolle ontplooiingen aan de zijlijn; en 5) verbroederd zijn. Conclusie: De rode draad van dit onderzoek weerspiegelt het dynamische aspect van betekenis dat laat zien dat betekenis niet alleen verloren wordt in de ouderdom, maar ook uitgediept kan worden of hernieuwd kan worden gevonden. Om diepgaandere inzichten te verkrijgen in ouderdom zou de zorgethiek dit dynamische aspect meer op de voorgrond moeten stellen van het zorgethische inzicht betekenis. Dit inzicht is nodig om alternatieve beelden van ouderdom op het spoor te komen die tegenwicht bieden aan de huidige negatieve beeldvorming. De bevindingen van dit onderzoek laten namelijk ook zien dat deze negatieve beelden door de relationele verbondenheid van mensen een negatieve invloed hebben op de ervaring van ouderdom. Deze relationele verbondenheid van mensen moet tevens breed opgevat worden als een verbinding van mensen met hun hele omgeving om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de ervaring van betekenis bij ouderen en niet enkel het intermenselijke.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorE. J. van Wijngaarden (Supervisor) & M. A. Visse (Supervisor)

Cite this

'