Helden of hufters. Een zorgethische studie naar morele druk om te mantelzorgen

  • Sanne Rodenburg

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In deze studie is onderzocht in hoeverre ervaren morele druk om te mantelzorgen bijdraagt aan beleven van mantelzorgbelasting als zwaar, en wat dit betekent voor goede zorg voor mantelzorgers. Uit mijn fenomenologisch onderzoek van mantelzorgportretten volgens de Reflective Lifeworld Research-benadering kwam naar voren dat (er)kennen van de eigen grenzen door de mantelzorger als een rode draad door de beleving van mantelzorgen loopt. Zes pijlers (constituenten) waarop deze essentie steunt (Relaties, Moeten, Kunnen, Willen, Verloop in de tijd en Reflectie) geven een bewustwordingsproces van mantelzorgers weer. De resultaten van het onderzoek zijn onder andere in intuïtieve beeldvorming gepresenteerd en in dialoog gebracht met zorgethische literatuur. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen met betrekking tot overheidsbeleid en -communicatie, het betrekken van het maatschappelijke mesoniveau bij zorg voor mantelzorgers, vervolgonderzoek en het wijzigen van de naam ‘mantelzorg’ in een meer neutrale term, zoals ‘naastenzorg’. De slotconclusie luidt ten eerste dat naar stress gemuteerde morele druk om te mantelzorgen de eigen grenzen doet (er)kennen, waardoor een opening ontstaat om een nieuwe positie ten opzichte van de beleefde mantelzorgbelasting in te nemen, en ten tweede dat goede zorg voor déze participanten, nu en in déze context, en wellicht ook voor mantelzorgers in een vergelijkbare situatie, zorg is die is afgestemd op het individuele bewustwordingsproces dat mantelzorgers doorlopen om de eigen grenzen te (er)kennen. Bovenal geldt dat goede zorg zware mantelzorgbelasting verlicht en de beste zorg zware mantelzorgbelasting voorkomt.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. van Nistelrooij (Supervisor) & V. E. Baur (Supervisor)

Cite this

'