Het actuele onderwijsdebat in het licht van het pedagogisch gedachtegoed van Rudolf Steiner. Een literatuurstudie naar het actuele onderwijsdebat in Nederland en de bijdrage die het pedagogisch gedachtegoed van Rudolf Steiner hieraan kan leveren

  • J. Sauer

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De actuele zoektocht naar onderwijsvernieuwing in Nederland doet denken aan de tijd waarin de reformpedagogen hun cultuurkritische ideeën ontwikkelden. Net zoals dat nu het geval is, gebeurde dat onder andere vanuit onvrede met het schoolsysteem dat niet paste bij de door de toenemende modernisering snel veranderende samenleving, en een zekere weerzin tegen een te grote invloed van de staat op het onderwijs. In deze literatuurstudie wordt onderzocht welk licht het pedagogisch gedachtegoed van reformpedagoog Rudolf Steiner werpt op enkele belangrijke trends en thema’s uit het actuele onderwijsdebat in Nederland. De opvallende groei van vrije scholen van de afgelopen jaren en overeenkomst tussen de pedagogiek en thema’s uit het onderwijsdebat maken het een spannend en relevant onderzoeksgebied. Het onderzoek bestaat uit drie hoofdstukken en een beknopte slotbeschouwing. In het eerste hoofdstuk wordt het actuele onderwijsdebat in kaart gebracht aan de hand van twee trends en vijf onderliggende thema’s. Het tweede hoofdstuk is het meest omvangrijk en vormt een beschrijving van het pedagogisch gedachtegoed van Rudolf Steiner en de achtergronden daarvan. In het derde deel wordt het pedagogisch gedachtegoed van Steiner betrokken op de thema’s uit het actuele onderwijsdebat. De slotbeschouwing vormt een terugblik op het gedane onderzoek en er worden enkele suggesties gedaan voor vervolgonderzoek. Nota bene, het derde hoofdstuk blijft in gebreke als het gaat om diepgang en puntigheid van de analyse en het formuleren van conclusies.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorW. Los (Supervisor) & Y. A. M. Leeman (Supervisor)

Cite this

'