Het belang van stakeholderparticipatie in het Rotterdamse onderzoek Kwetsbaar en Krachtig 2. Responsief evaluatieonderzoek in de praktijk.

  • Pascal Collard

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

De afdeling Onderzoek & Business Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam doet onderzoek naar de ontwikkeling in zelfredzaamheid en participatie bij groepen kwetsbare Rotterdamse burgers. In het onderzoek ‘Kwetsbaar en Krachtig 2’ worden verschillende stakeholders van de Wmo gedurende het hele onderzoeksproces betrokken. Deze manier van onderzoek doen, is uniek binnen de gemeente Rotterdam. Hierbij is het streven om gezamenlijk richting te geven aan het onderzoek door in samenspraak de onderzoeksvragen en -thema’s op te stellen. ‘Kwetsbaar en Krachtig 2’ bevindt zich in de afrondingsfase. In mijn onderzoek evalueer ik de stakeholderparticipatie bij ‘Kwetsbaar en Krachtig 2’. Dit responsief evaluatieonderzoek richt zich, middels een focusgroep en interviews met alle betrokken vertegenwoordigers van zorg- en belangenbehartigingsorganisaties, op de ervaring met de stakeholderparticipatie, door aandacht te besteden aan de claims, zorgen en vragen beschreven door Koch (1994). De drie belangrijkste positieve ervaringen (de ‘claims’) zijn een gedreven projectleider, een gemotiveerde stakeholdersgroep en gehoord worden. De negatieve ervaringen (de ‘zorgen’) richten zich voornamelijk op de onduidelijke en nog onzekere opbrengst van het onderzoek ‘Kwetsbaar en Krachtig 2’ op de langere termijn. De meest relevante vraagstukken (de ‘vragen’) zijn gericht op strategieën om de onderzoeksbevindingen van ‘Kwetsbaar en Krachtig 2’ onder de (politieke) aandacht te brengen en op de samenstelling van de stakeholdersgroep, omdat diversiteit en representativiteit tot nu toe ontbreekt. De stakeholderparticipatie bij ‘Kwetsbaar en Krachtig 2’ is tot op zekere hoogte een adequate operationalisatie van democratic care zoals beschreven door Tronto (2013). Het draagt bij aan vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid binnen de groep van stakeholders en onderzoekers. Dit maakt nog niet dat deze vorm van “inclusief” onderzoek een democratic caring practice is. Het aandachtspunt hierbij is derhalve dat er in het vervolg meer aandacht zal moeten uitgaan naar het faciliteren van een gelijkwaardig gesprek ter bevordering van een prettige groepsdynamiek en actieve participatie van elke deelnemer, en dat er in het vervolg meer aandacht uitgaat naar het democratische karakter van onderzoek.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorL.T.M. Hoekstra (Supervisor), M. A. Visse (Supervisor) & P. Dronkers (Supervisor)

Cite this

'