Het doel van oorlog is vrede. Een zorgethisch perspectief op het de inzet van militaire middelenvoor humanitaire doeleinden.

  • van Tom Sprang

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Dit onderzoek is erop gericht een vanuit zorgethiek gemotiveerde bijdrage te leveren aan de actuele discussie omtrent het al dan niet inzetten van militaire middelen voor humanitaire doeleinden. Hierbij wordt met speciale aandacht gekeken naar de relationele meerwaarde en de mogelijke gebreken van het zorgethisch perspectief. De probleemstelling in het onderzoek is het onvoldoende doordacht punt dat zorgethiek een alternatief probeert te zijn voor het dominante denkraam in de politieke theorie enerzijds, en de zwakke elementen van het zorgethisch perspectief anderszijds. Er is geprobeerd antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: Hoe draagt het zorgethisch perspectief bij aan de politieke theorie over internationale betrekkingen, militaire humanitaire interventie en samenlevingsopbouw in vergelijking met het dominante ethisch perspectief dat gericht is op rechtvaardigheid? Uit het onderzoek blijkt dat het zorgethisch perspectief bovenal een ander licht laat schijnen op onder andere de begrippen verantwoordelijkheid en macht in betrekking tot relaties. Het is duidelijk geworden dat zorgethiek uitgaat van een mensbeeld waarin onderlinge afhankelijkheid centraal staat, en waarbij wordt uitgegaan van een concrete verantwoordelijkheid die zich wereldwijd uitstrekt. Hiermee denkt het radicaal anders dan het dominante afstandelijke rechtendiscours. De gerichtheid op verbondenheid en op verantwoordelijkheid voor concrete personen zorgt ervoor dat het zorgethisch perspectief de blinde vlekken van het rechtendiscours in beeld brengt. Het beperkt zich niet tot de overeenkomsten van een contract-denken, maar denkt na over de machtsverhoudingen die schuil gaan in het contract en onder welke omstandigheden het is gesloten. De opvatting van verantwoordelijkheid zorgt voor een wereldwijde betrokkenheid bij needs van hulpbehoevenden. Bovendien wijst het landen op hun bijdrage aan het ontstaan van needs of andere humanitaire noodsituaties, doordat zij hier - als onderdeel van een wereldwijd van relaties – invloed op hebben gehad. Wanneer antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag betekent dit dat een zorgethisch perspectief de complexiteit blootlegt van internationale betrekkingen, militaire humanitaire interventie en samenlevingsopbouw. De winst zit in het feit dat zorgethiek een ander licht op deze zaken laat schijnen.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. van Nistelrooij (Supervisor) & A. K. Oderwald (Supervisor)

Cite this

'