Het emotionele proces van pleegouders na een breakdown
: Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van pleegouders na een voortijdig afgebroken plaatsing

  • Naomi Bruil

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Hoewel pleegouders met de beste intentie starten met pleegzorg, kan het zijn dat een pleegkind om verschillende redenen niet meer in het pleeggezin kan blijven. Uit de literatuur blijkt dat een ongewenste, voortijdige afgebroken plaatsing, een breakdown genoemd, voor zowel pleegkinderen als pleegouders een emotioneel ingrijpende gebeurtenis kan zijn. Echter zijn er nog weinig Nederlandse onderzoeken gedaan naar de emotionele beleving van pleegouders na een breakdown. Hoewel een breakdown gezien wordt als een ingrijpende gebeurtenis, gaat een deel van de pleegouders door met het opvangen van andere kinderen. Dit riep de vraag op wat pleegouders als ondersteunend hebben ervaren na een breakdown. Het doel van dit verkennend onderzoek is het verkrijgen van inzicht in hoe pleegouders het emotionele proces na een breakdown ervaren en welke factoren zij als ondersteunend zien tijdens dit proces. Een werkdefinitie omtrent het emotionele proces is tot stand gekomen met behulp van theorie├źn van Frijda (1988, 2008), Larsen (2000) en Solomon (2008). Om kwalitatieve data te verkrijgen zijn interviews afgenomen met elf pleegouders die zijn aangesloten bij jeugdhulporganisatie Entrea Lindenhout. Deze gezinnen bieden, op een gezin na, langdurige pleegzorg en zijn na de breakdown pleegzorg blijven verlenen aan andere pleegkinderen. Daarnaast is een expertinterview afgenomen met een geestelijk verzorger werkzaam in de jeugdhulpverlening. De interviews zijn geanalyseerd met behulp van een thematische analyse (Braun & Clarke, 2012).
Uit de resultaten bleek dat de meeste pleegouders hun emotionele proces als complex, veelomvattend en (nog) niet afgerond beschouwen. Een reden hiervoor is dat de meeste pleeggezinnen na de breakdown contact hebben (willen) onderhouden met het pleegkind terwijl zij dit tegelijkertijd als complex ervaren. De pleegouders ervaren verschillende factoren als ondersteunend: individuele eigenschappen; hun netwerk; het (blijven) verlenen van pleegzorg; en ondersteuning vanuit de pleegzorgorganisatie. Ondersteuning die pleegouders wensen richt zich tot het laatste: namelijk ondersteuning vanuit de pleegzorgorganisatie tijdens de pleegzorgprocedure en tijdens de nazorggesprekken na een breakdown.
In de discussie worden resultaten verbonden met gebruik van literatuur. Daarna worden mogelijke aanbevelingen voor de praktijk(organisatie) besproken. Vervolgens worden de beperkingen van dit onderzoek toegelicht en tot slot worden mogelijke aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan.
Date of Award21 Mar 2023
Original languageDutch
SupervisorJ. M. (Mienke) van der Brug (Supervisor) & Joanna Wojtkowiak (Supervisor)

Cite this

'