Het herwaarderen van je lichaam. Fenomenologisch onderzoek naar body awareness bij vrouwen met borstkanker.

  • van Ilse Noordenne

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Onder vrouwen in Nederland is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker met een geschat aantal van 14.000 nieuwe diagnoses per jaar (Leunissen, 2016). Bij sommige borstkankerpatiënten is een chirurgische ingreep noodzakelijk, leidend tot misvormingen van de borst of complete verwijdering van één of beide borst(en) (Helms, 2008). Volgens Crompvoets (2003) krijgen vrouwen in onze maatschappij niet de mogelijkheid zich vrouwelijk te voelen zonder of met slechts één borst. Slatman & Yaron (2014) duiden op het probleem: als we de betekenis van iemands uiterlijk uitsluitend interpreteren tegen de achtergrond van de sociale normen, kunnen persoonlijke en gedeelde ervaringen uit het oog verloren raken. Hoewel er wel degelijk onderzoek is gedaan naar het lichaamsbeeld van borstkankerpatiënten en in mindere mate ook naar de dimensies van belichaming, blijft de aandacht voor het lichaam bij borstkanker in de literatuur minimaal. Het gevolg hiervan is dat onderzoek naar borstkanker vaak geen recht doet aan de complexiteit van de lichamelijke ervaring (Ehlers & Krupar, 2012). Een zorgethische visie, die kan bijdragen aan het erkennen en uitdiepen van die complexiteit (Hamington, 2004), is nog niet eerder toegepast. Dit onderzoek richt zich daarom op de geleefde ervaring van body awareness van borstkankerpatiënten die chirurgisch behandeld zijn vanuit zorgethisch perspectief. Middels de Interpretative Phenomenological Analysis zijn de persoonlijke, geleefde ervaringen van vijf respondenten gedetailleerd onderzocht. Uit deze analyse volgen een zestal thema’s die het onderzochte fenomeen moeten duiden: gewaarworden van het lichaam en het lichaam vergeten, door het lichaam belemmerd worden, afstand van het lichaam nemen/voelen, zichtbaar ziek zijn, grip op het lichaam verliezen en het lichaam herwaarderen en in het geval van respondent ETZ005 het gezamenlijk ziek zijn. De ervaringen van lichaamsbewustzijn bij de respondenten zijn te omschrijven als een worsteling, een proces van herwaarderen van het eigen lichaam dat niet langer hetzelfde is als voordat er borstkanker geconstateerd is. Opvallend is dat veranderingen in de borst van minder groot belang zijn dan uit de literatuur blijkt, omdat zij deze kunnen verbergen onder kleding. Veranderingen die daadwerkelijk zichtbaar zijn voor de buitenwereld, zoals toename in gewicht en het verliezen van het haar heeft wel een grote impact op de vrouwen. Om deze vrouwen goede zorg te kunnen bieden moeten zorgverleners zich allereerst realiseren dat elke vrouw met borstkanker lichamelijkheid anders ervaart en dat men daardoor niet te snel geneigd moet zijn de ervaringen van lichamelijkheid onder bepaalde conceptuele dimensies te plaatsen. Ten tweede moeten zorgverleners oog hebben voor de verschillende ervaringen van lichamelijkheid zodat het lichaam niet slechts als object gezien wordt. Bovenal moeten zorgverleners de patiënt bij staan in het proces van herwaardering. Story-telling kan hier behulpzaam bij zijn.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorL. H. Visser (Supervisor) & H. van der Meide (Supervisor)

Cite this

'