Het onbesprokene. Een fenomenologische studie naar de ervaring van brandwondenpatiënten.

  • van Mara Stiphout

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Brandwonden hebben verstrekkende gevolgen op zowel lichamelijk als psychosociaal gebied. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld vragen rondom intimiteit of cognitieve problemen onvoldoende aan bod komen in gesprekken met zorgverleners (Kool et al., 2017). Tegelijkertijd is aangetoond dat het delen van emotionele ervaringen met anderen de psychologische, fysieke en sociale gezondheid verbetert (Rimé, 2009). Hierdoor ontstaat een knelpunt: de patiënt heeft baat bij het bespreken van gevoelige problemen, maar voelt de ruimte niet om ze bespreekbaar te maken. Vanuit de zorgethiek kunnen we het onbesproken blijven van bepaalde onderwerpen duiden als een gebrek aan relationele afstemming tussen brandwondenpatiënt en zorgverlener. In het theoretisch kader is daarom binnen de zorgethische literatuur verkend welke factoren deze onderlinge afstemming tussen zorgverlener en zorgontvanger belemmeren of juist bevorderen. Vervolgens is fenomenologisch onderzoek gedaan om zicht te krijgen op de geleefde ervaring van het bespreken van gevoelige onderwerpen van brandwondenpatiënten. Hoewel het ‘onbesprokene’ voor elke patiënt anders is, zijn er overkoepelende thema’s gevonden die deze ervaring kleuren: timing, tijd en ruimte, aandacht, erkenning en kwetsbaarheid. Het bleek dat de mate waarin de zorgverlener zich openstelde voor de noden van de patiënt hier een grote rol speelde. Daarnaast heeft dit onderzoek twee mogelijkheden bestudeerd om gevoelige onderwerpen beter bespreekbaar te maken: een screeningslijst en lotgenotencontact. Er werd geconcludeerd dat, om goede zorg te verlenen, het van belang is dat zorgverleners aansluiten bij de leefwereld van brandwondenpatiënten en afstemmen op hun behoeften en specifieke context. Alleen door een groter begrip voor de geleefde ervaring kunnen gevoelige kwesties beter bespreekbaar worden; de bevindingen van dit onderzoek kunnen daaraan bijdragen. Tot slot worden er enkele aanbevelingen gedaan om de zorg voor brandwondenpatiënten te verbeteren.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. van Nistelrooij (Supervisor) & M. A. Visse (Supervisor)

Cite this

'