Het onzichtbare scenario : een kwalitatief onderzoek naar communicatie binnen ABNAMRO Arbo Services

  • Robert R. Teelen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

‘Leven is scheiden van degene die we waren om op te gaan die we moeten worden, een altijd vreemde toekomst.’ -Octavio Paz (1914-1998) Synopsis Met dit vanuit kritisch humanistisch, hermeneutische invalshoek verrichte kwalitatieve onderzoek aangevuld met literatuuronderzoek is gepoogd om de tot achtergronddissensus verworden communicatieve onafgestemdheid binnen AAAS in kaart te brengen en in een theoretisch perspectief te plaatsen. Het verkennende karakter van dit onderzoek is gericht op het sensibiliseren en het vergroten van de speelruimte in het individuele respectievelijk organisatorische denken en handelen. Het zij benadrukt dat voor deze communicatieve onafgestemdheid of dissensus noch een eenduidige causale verklaring noch een eenduidige oplossing gegeven kan worden. Overeenkomstig de humanistisch levensbeschouwelijke insteek is het onderzoek juist gericht op het op zinvolle manier creëren van de organisatorische voorwaarden om gezamenlijk tot overeenstemming en activiteiten te komen. Vanuit een synthetiserend theoretisch perspectief, te weten de concepten besefcontext, communicatief handelen, is deze achtergronddissensus te duiden als een communicatieve blokkering tussen de directie en het managementteam enerzijds en de werknemers anderzijds. In het licht van een ontbrekend communicatief management en toenemend strategisch handelen gepaard aan ontbrekend metabesef is binnen AAAS een vicieuze cirkel van niet communiceren met alle gevolgen van dien ontstaan. De directie en het management zullen deze cirkel enkel kunnen doorbreken vanuit een gesensibiliseerd metabesef over de besefcontextuele verschillen tussen henzelf en de werkvloer. Door het implementeren van door de concepten normatieve professionaliteit en cocreatie gedragen horizontale leerprocessen kan gewerkt worden aan een breed gedragen organisatorische situatiedefinitie en naar een bedrijfscultuur op basis van transparante gedeelde waarden. Met zo’n insteek wordt bovendien ook recht gedaan aan het beginsel van verantwoord ondernemen waarin human capital het leidende beginsel is. Door invulling te geven aan humaniserend waardegebonden arbobeleid binnen de eigen organisatorische geledingen zou AAAS zelfs tot innoverend voorbeeld kunnen gaan strekken.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorH. P. Kunneman (Supervisor) & R. G. A. Kaulingfreks (Supervisor)

Cite this

'