Het zoeken naar antwoorden over het ongewisse.

  • Anouk Bonekamp

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek onderzoekt de mogelijke samenhang van zingeving en machteloosheid onder politiemedewerkers en de rol die de geestelijk verzorger daarbij kan spelen. De aanleiding vormt de eigen observatie van gevoelens van machteloosheid tijdens mijn stage als geestelijk verzorger bij politiekorps Amsterdam-Amstelland. De relevantie van dit verkennende onderzoek ligt vooral in de kennisvergroting omtrent de onderwerpen zingeving en geestelijke verzorging bij politie Nederland. Het doel is daarom ook om met uitkomsten van deze scriptie een bijdrage te leveren aan de kennisvermeerdering en –verkenning omtrent deze begrippen. Ik heb dit gedaan door middel van een theoretisch en empirisch onderzoek. Een groot aantal theoretische bronnen is bestudeerd omtrent zingeving, machteloosheid en geestelijke verzorging. Daarnaast is ook gezocht naar databronnen over zingeving, geestelijke verzorging en politiewerk binnen de politieorganisatie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder wiens verantwoordelijkheid de politieorganisatie valt. Naar voren is gekomen dat een relatie tussen zingeving en machteloosheid is te leggen. Zingeving is onderzocht aan de hand van vijf elementen. Naar voren is gekomen dat zingeving betekent dat men zoekt naar een persoonlijke verhouding vinden tot het leven waarin gezocht wordt naar samenhang, verbinding en transcendentie. Baumeister noemt vier behoeften van zingeving, waarvan één erg belangrijk is voor dit afstudeeronderzoek namelijk de behoefte aan greep op het leven. In het onderzoek is naar voren gekomen dat machteloosheid juist zorgt voor het verlies op de greep van het leven en dit betekent dat machteloosheid hierdoor te maken heeft met de eigen zingeving. Geestelijke verzorging bij politie Nederland richt zich op zingevingsvragen, waar machteloosheid er één van is. Mensen zoeken naar een manier om de controle op het leven te herwinnen. De geestelijke verzorging zou een hele goede rol kunnen spelen bij gevoelens van machteloosheid binnen politie Nederland. Allereerst gaat het over het verliezen van de controle, wat een besef betekent dat niet alles in de hand te houden is. Dit heeft te maken met de realiteit dat je als persoon onderhevig bent aan krachten die je niet beheersen. Dit kan gezien worden in het perspectief van het verlies dat het leven geheel maakbaar is. Dit is een zingevingsthema. Het gaat over het voeren van het gesprek over het thema machteloosheid, delen van informatie en het zelf laten nadenken over hoe het gevoel van machteloosheid past in het idee wat mensen over zichzelf en over de wereld. Dit past in het functieprofiel van een geestelijk verzorger die een gesprekspartner is over diepere levensvragen waar politiemedewerkers mee kunnen worstelen. Zolang problemen nog niet zorgen voor psychisch disfunctioneren kunnen geestelijke verzorgers een bijdrage leveren aan de versterking van de mentale gezondheid van een politiemedewerker en ze helpen bij het vinden op belangrijke levensvragen die zijn ontstaan door het ingrijpende werk dat ze uitoefenen.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. Jorna (Supervisor) & W. van der Vaart (Supervisor)

Cite this

'