Hetzelfde als iedereen. Fenomenologisch onderzoek naar de ervaringen met het werken in het dienstencentrum De Rode Loper.

  • van Vera Druten

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

De laatste jaren worden mensen met een verstandelijke beperking steeds meer teruggebracht in de maatschappij. Ze komen te wonen in de wijk tussen andere burgers, zodat ze integreren in de maatschappij. De overheid verwacht dat burgers de integratie van mensen me een verstandelijke beperking in de wijk ondersteunen en dat ze elkaar gaan accepteren (Bredewold, 2014). De organisatie Prisma wil een omgeving creëren die is afgestemd op de zorgvraag van de cliënt. Daarbij wil Prisma samenwerken met de cliënt en zijn of haar omgeving. Op deze manier wil Prisma aansluiten op het overheidsbeleid om samen te wonen en te werken in de wijk. Dit fenomenologische onderzoek is gericht op cliënten die werken in het dienstencentrum De Rode Loper in Kaatsheuvel. Er is een gebrek aan inzicht hoe de cliënten van Prisma het werken in het dienstencentrum De Rode Loper ervaren, daarom is dit onderzoek opgezet. Tijdens het onderzoek zijn zes cliënten van Prisma met een licht verstandelijke beperking geshadowed tijdens het werken in De Rode Loper. Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de werkervaringen van cliënten. De data werden vervolgens geanalyseerd middels de interpretative phenomenological analysis, waarbij de data werd geïnterpreteerd door de onderzoeker. Uit de data-analyse kwam naar voren dat de cliënten zowel individuele als overeenkomende ervaringen hebben. Individuele ervaringen van cliënten zijn opvallende eigenschappen die duidelijk naar voren komen in de manier van werken en ook in de omgang met anderen. De overeenkomende thema’s die cliënten ervaren zijn in relatie zijn, plezier ervaren, erkenning ervaren en (on)zelfstandigheid ervaren. Deze thema’s hebben veel onderlinge samenhang en worden door elke cliënt op verschillende manieren ervaren. Vanuit zorgethisch perspectief wordt er gekeken naar wat de thema’s betekenen voor de De Rode Loper als samenleving en voor het burger-zijn binnen deze samenleving. Vervolgens wordt er beschreven wat het concept participatie, ofwel in zorgethische termen inclusief samenleven, betekent voor de cliënten van Prisma en voor betrokkenen bij de cliënten van Prisma. Van daaruit worden er aanbevelingen voor het beleid van de organisatie Prisma gedaan.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorM. A. Visse (Supervisor) & A. A. M. van Nistelrooij (Supervisor)

Cite this

'