Hoofdbehandelaar papa, zaalarts mama. De leefwereld van ouders van een kind op de Intensive Care

  • E. Huig

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Doel: In dit onderzoek staan een inhoudelijke en persoonlijke doelstelling centraal. De inhoudelijke doelstelling van dit onderzoek betreft het leveren van een kennisbijdrage aan de zorgethiek op het gebied van ervaringen en belevingen omtrent de ontregelde leefwereld van ouders bij de opname en het verblijf van een kind op de Kinder IC. Mijn persoonlijke doelstelling van dit onderzoek is het betreden van een andere leefwereld. Typering onderzoek: Dit onderzoek is een empirisch kwalitatief onderzoek vanuit drie verschillende onderzoekstradities: etnografie, symbolisch interactionisme en fenomenologie. Door middel van een case-study en focusgroep zijn de data verzameld. Uitkomsten en bevindingen: Ouders van kinderen op een Kinder IC ervaren een onzekere wereld gedurende de opname van hun kind op deze afdeling. Zij zijn gedesoriƫnteerd en alle vanzelfsprekendheden wankelen. De ouders en het kind zijn afhankelijk van de zorg die geboden wordt op de Kinder IC. Deze afhankelijkheid doorbreekt de expliciete intieme relatie tussen ouders onderling en de ouders en het kind. De leefwereld van de Kinder IC wordt een bepalende factor in de leefwereld van de ouders en het kind. Inzicht in de ervaringen en belevingen van ouders van kinderen op de Kinder IC zorgt voor het contextualiseren van de zorg. Het goed in beeld brengen van ervaringen en belevingen is noodzakelijk om de zorg te kunnen aanpassen aan de zorgbehoeften van het hele gezin. Beperking en waarde: Een beperking van dit onderzoek is dat ouders van kinderen op de Kinder IC in een dusdanig heftige situatie verkeren dat de bereidheid en mogelijkheid tot medewerking aan dit onderzoek gering zijn. Dit heeft ertoe geleid dat slechts twee casussen betrokken zijn in dit onderzoek. Dit betekent dat de generaliseerbaarheid van dit onderzoek beperkt is. Wel zijn overeenkomsten zichtbaar tussen de case-study, de focusgroep en de literatuur. Verondersteld wordt dat de onderzoeksresultaten een kennisbijdrage leveren aan inzicht in ervaringen en belevingen van ouders. Trefwoorden: Ervaringen, bevindingen, zelfbeeld, vrijheid, zingeving, erkenning, Kinder IC, desoriƫntatie, zorgethiek, leefwereld, ontregelde leefwereld, relaties, context, intimiteit, selectieve waarneming.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorA.J. Baart (Supervisor) & van I. Nistelrooij (Supervisor)

Cite this

'