"Hoopverleners" in de GGZ. De visie van ervaringsdeskundigen en geestelijk verzorgers in de GGZ op interdisciplinaire samenwerking.

  • de S. Jong

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit exploratieve kwalitatieve onderzoek tracht bij te dragen aan kennis over de samenwerking tussen geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen. Deze kennis behelst wat beide beroepsgroepen doen op het gebied van zingeving, hoe ze zich tot elkaar verhouden, en wat een goede samenwerking inhoudt. Met als uiteindelijk doel dat er meer zicht komt op hoe beide beroepsgroepen zich tot elkaar kunnen positioneren op het gebied van zingeving binnen de GGZ. Hiertoe zijn drie deelvragen opgesteld die zich richten op welke visie en ervaringen ervaringsdeskundigen en geestelijk verzorgers met betrekking tot een interdisciplinaire samenwerking hebben op het gebied van zingeving. Specifiek is gekeken naar welke kansen en beperkingen beide beroepsgroepen zien en ervaren. De laatste deelvraag omvat in hoeverre de vijf kenmerken van een goede interdisciplinaire samenwerking van Bronstein (2003) terugkomen in de visie en ervaringen van geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen. De onderzoeksvraag is: ‘Wat is de visie van geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen op en hun ervaring met een interdisciplinaire samenwerking met elkaar met betrekking tot kansen en beperkingen op het gebied van zingeving? Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn in totaal tien diepte-interviews afgenomen. Er zijn vijf geestelijk verzorgers geïnterviewd en vijf ervaringsdeskundigen. Uit de analyse kwam dat de visie en ervaring van zowel ervaringsdeskundigen als geestelijk verzorgers is dat samenwerking vooral kansrijk is. Door de inbreng van de ervaringsdeskundige kan de inbreng van de geestelijk verzorger beter worden begrepen. Grote thema’s als zingeving kunnen toegankelijk worden gemaakt door de ervaringsdeskundige. Dat de ervaringsdeskundige zowel het perspectief van de cliënt als wel een nieuw perspectief van hoop inbrengt in de werkzaamheden van de geestelijk verzorger, wordt als waardevol ervaren. Deze wisselwerking met de geestelijk verzorger wordt ook als vruchtbaar ervaren door de ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen geven aan dat hun inbreng van hun eigen ervaringen, hoop en het cliëntenperspectief goed werkt in het werk met de geestelijk verzorger. Door beide professies worden ook beperkingen genoemd in de samenwerking met de ander. Deze bestonden uit: 1. Concurrentie 2. Kwetsbaarheid ervaringsdeskundige 3. Persoonlijke eigenschappen. De belemmering van kwetsbaarheid wordt overigens niet door de ervaringsdeskundigen gedeeld. In de visie van de geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen komen aspecten van de vijf kernmerken van een goedwerkende samenwerking van Bronstein (2003) terug. Echter de kenmerken worden breder opgevat (wederzijdse afhankelijkheid) of smaller (gezamenlijk eigenaarschap van doelen).
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorA. W. Braam (Supervisor) & G. C. Jacobs (Supervisor)

Cite this

'