Humanistische stromingen: Ontwikkelingslijnen en perspectieven

  • A.K. Bolsenbroek

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze scriptie is het verslag van een zoektocht naar het humanisme in Nederland. De volgende met elkaar samenhangende vragen staan in dit onderzoek centraal: Welke stromingen zijn er in het levensbeschouwelijk humanisme te vinden? Wat hebben die stromingen gemeenschappelijk en hoe laat het humanisme zich op grond daarvan omschrijven? Waar liggen in die stromingen aanzetten voor ontwikkeling van het humanisme? Tegen de achtergrond van een korte weergave van het actuele debat over het humanisme in Nederland wordt een beeld geschetst van hoe over het Nederlands humanisme gedacht wordt. Het Humanisme van Van Praag lijkt de dominante oriëntatie te zijn. Er zijn redenen om aan deze beeldvorming te twijfelen. Het humanisme kent een grote variëteit in uitgangspunten en ideeën. Door de beschrijving van humanistische posities ten aanzien van de dood, de natuur en relaties worden inzichten verzameld over verschillende humanistische oriëntaties op het niveau van het dagelijks leven. Dit is een eerste poging om te achterhalen hoe de diverse stromingen binnen het Nederlands Humanisme zich tot elkaar verhouden. In vervolg hierop wordt een eigentijdse ordening van humanistische stromingen gepresenteerd. Duidelijk wordt waarin de stromingen verschillen en wat ze gemeenschappelijk hebben. Tot slot worden een aantal mogelijke ontwikkelingsrichtingen binnen het humanisme aangeduid. Deze voorstellen hebben betrekking op de volgende kwesties: humanisme en religie; rationaliteit, emotie en verbeelding; de verhouding tussen existentieel en publiek humanisme; de relatie tussen ontologie en ethiek; en de verhouding tussen mens en natuur.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorA. Smaling (Supervisor) & H. A. Alma (Supervisor)

Cite this

'