Ik krijg nog meer terug dan dat ik geef. Een kwalitatief onderzoek over de betekenis van het doen van vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg voor vrijwilligers.

  • M. Sakkers

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Het doel van het onderzoek is generen van kennis en inzicht over de betekenis van het doen van vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg voor vrijwilligers. Hierdoor kunnen vrijwilligers en de vereniging VPTZ-Nederland keuzes maken die de zorg aan vrijwilligers en de zorg aan stervenden en naasten ten goede komen en kunnen zij in samenspraak scholings- en trainingsprogramma’s op maat ontwikkelen. Geestelijk begeleiders kunnen deze kennis gebruiken voor de verdere ontwikkeling van hun competenties. Palliatieve terminale zorg is een patiëntgerichte, holistische zorgverlening waarbij de stervende en zijn naaste(n) zorg geboden wordt. Uit onderzoek is gebleken dat in deze benadering een gerichtheid op de zorgverlener als persoon ontbreekt, terwijl wie de zorgverlener is wél van invloed zou zijn op de kwaliteit van de zorg (Giebner, 2015; Papadatou, 2006). Bovendien zou de zorgrelatie gekenmerkt worden door wederzijdse beïnvloeding, dat betekent ondermeer dat er een wisselwerking plaatsvindt waarin de zorggever naast geven ook ontvangt (Beach & Inui, 2006, p. 1). Daarom is het van belang om de ervaringen en betekenissen van het doen van vrijwilligerswerk voor vrijwilligers nader te onderzoeken. De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is de betekenis van het doen van vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg voor vrijwilligers? Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief onderzoek, het onderzoeksmateriaal zijn brieven - honderd in het totaal - van VPTZvrijwilligers waarin zij delen over hun ervaringen met het doen van vrijwilligerswerk en over de betekenis van deze ervaringen voor henzelf als zorgverlener en als persoon. Terwijl in de literatuur en het publiek debat veel aandacht is voor motieven laat het onderzoek zien dat de betekenis voor vrijwilligers meer omvat dan alleen motieven die vervuld worden. De resultaten uit het onderzoek maken duidelijk dat vrijwilligers betekenisvolle en waardevolle ervaringen opdoen die voor hen van persoonlijk belang en van professioneel belang zijn. In de praktijk van ‘er zijn’ leren zij ten gunste van een goede zorgverlening. Zij ervaren dat zij daadwerkelijk bij kunnen dragen aan de opgaven waar palliatieve terminale zorg voor staat en dat geeft hen positieve gevoelens. Daarnaast leren vrijwilligers ook ten gunste van hun persoonlijk leven; zij leren zichzelf en het leven beter kennen. De band die vrijwilligers opbouwen met stervenden en naasten is voor hen betekenisvol. Vrijwilligers ervaren dat zij bij het team horen en dat ze er toedoen.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorN. L. Immler (Supervisor) & M. A. Goossensen (Supervisor)

Cite this

'