Ik stop ermee! Een zorgethische studie naar de beleving van arts-assistenten die in opleiding waren tot cardiothoracaal chirurg met betrekking tot hun opleiding

  • H. Talacua

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Dit onderzoek geeft vanuit een zorgethisch perspectief de ervaring van aios weer, die heeft geleid tot het stoppen met de opleiding tot cardiothoracaal chirurg. Het onderzoek kan hiermee een bijdrage leveren aan een verlaging van de uitval en het verbeteren van de opleiding. Met behulp van fenomenologisch onderzoek werden de geleefde ervaringen van de aios in kaart gebracht. Er werden interviews afgenomen waarmee de leefwereld van vier aios die gestopt zijn met de opleiding in beeld werd gebracht. Vervolgens werd aan de hand van het empirisch onderzoek, de zorgethische literatuur onderzocht. Door constant heen en weer te bewegen tussen empirie en theorie zijn nieuwe inzichten ontstaan. De ervaringen van de geïnterviewde aios is gelaagd. Aan de oppervlakte vertellen zij over het gebrek aan onderwijsmomenten, het gevoel om constant beoordeeld te worden en de weerstand die zij tegen de toekomst ervaren. De laag hieronder wordt gevormd door de waarden die voor de aios in het geding komen. De aios zijn afhankelijk en voelen dat zij vertrouwen, veiligheid en vrijheid missen. De derde laag is ontstaan door op meta-niveau de data te analyseren. Hierin komt de behoefte van de aios in beeld. Zij hebben behoefte aan aandacht en erkenning. Zij willen serieus genomen worden in hun taak opgeleid om te worden. Onderwijs in een ziekenhuis is vanuit een zorgethisch perspectief een zeer complexe zorgpraktijk met meerdere zorgvragen; die van aios en van patienten. Doordat medisch specialisten verantwoordelijk zijn voor beide zorgvragen moet de medisch specialist prioriteiten gaan stellen. De hulpvraag van de aios verdwijnt daarmee naar de achtergrond. Hierdoor voelt de aios zich niet erkend en wordt ook de zorgvraag niet aandachtig herkend. Vanuit het normatieve framework van Tronto die goede zorg in vier fasen beschrijft, blijkt hiermee dat al de eerste fase van zorg om verbetering vraagt. De aios erkennen in zijn gehele context en aandachtig de hulpvraag herkennen. In de conclusie van dit onderzoek worden aanbevelingen voor de praktijk en verder onderzoek gedaan.
Date of Award1 Jan 2020
Original languageAmerican English
SupervisorC. Leget (Supervisor) & V. Baur (Supervisor)

Cite this

'