Ik voetbal mee, dus ik besta. Een onderzoek naar de invloed van sport voor de sociale inclusie van mensen

  • de Sophie Louise Groot

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

De doelstelling van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie die er heerst over de rol die sport speelt bij de sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Voor dit onderzoek is een voetbalteam met voetballers met een verstandelijke beperking gevolgd. Er is bij twee trainingen, één wedstrijd en één toernooi geobserveerd, waarbij de onderzoeker informele gesprekken had met spelers, begeleiders en andere mensen op de voetbalclub. De observaties zijn aangevuld met vier semi-gestructureerde interviews met de vier begeleiders van het voetbalteam en één begeleider en één speler hebben deelgenomen aan photovoice. Zij hebben foto’s gemaakt van hun beleving van het G-voetbal en deze besproken met de onderzoeker. Omdat in dit onderzoek het begrip sociale inclusie is opgevat in de breedste zin van het woord, kan geconcludeerd worden dat het lidmaatschap bij voetbalclub XXXX de sociale inclusie voor de spelers bevordert. Hun sociale kring breidt zich uit met oppervlakkige contacten met mensen zonder beperking op de voetbalclub en binnen het team worden met teamgenoten met een beperking diepere vriendschappen gesloten. Mensen die de spelers van de voetbalclub kennen, groeten hun in het dorp, bij de supermarkt of in het stadion bij de regionale profclub. Toch wordt hiermee niet bereikt wat de overheid graag ziet: een breder netwerk voor mensen met een verstandelijke beperking waarop ze kunnen terugvallen voor hulp en zorg. De contacten tussen mensen met en zonder beperking van de voetbalclub, reiken niet tot bij de verstandelijk beperkte spelers thuis. Degenen zonder beperking die het meeste voor de spelers doen, zijn de voorgesorteerde burgers die begeleider zijn geworden bij het G-voetbal en de doelgroep al kenden. Toch moet niet onderschat worden wat het G-voetbal betekent voor de spelers uit het team. Er is weliswaar niet expliciet gevraagd of voetbal hun kwaliteit van leven verbetert, maar in de observaties en gesprekken werd wel duidelijk dat zij met veel plezier voetballen en veel lol met elkaar hebben. De spelers bouwen hun netwerk uit met voetbalvrienden, ook al zijn dat hun teamgenoten en geen andere clubleden zonder beperking. Wel horen de spelers net als ieder ander bij de voetbalclub en worden zij gezien. Het is als cogito ergo sum: ik voetbal mee, dus ik besta. Het is een beperking dat vanwege het korte tijdsbestek waarbinnen dit onderzoek moest plaatsvinden, ervoor is gekozen om één voetbalteam bij één club te volgen. Daarnaast zijn er geen interviews gehouden met de spelers en andere mensen op de voetbalclub. Het is een aanbeveling om dat bij volgend onderzoek wel te doen en daarbij meerdere sportclubs te volgen.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorF. H. Bredewold (Supervisor) & M. A. Visse (Supervisor)

Cite this

'