In voor en tegenspoed
: Een onderzoek naar de ervaring van intimiteit in de mantelzorgrelatie tussen partners waarvan een oncologiepatiënt is

  • Elise van Dijk

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Steeds meer mensen krijgen de diagnose kanker. Dit betekend dat er steeds meer oncologiepatiënten en hun partner in een situatie terecht komen waarin hun relatie verandert. Iedere vorm van kanker zorgt voor veranderingen in de intimitiet en de relatie voor zowel de patiënt als diens partner. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: Hoe ervaren partners in een mantelzorgrelatie waarin een van hen oncologiepatiënt is intimiteit? Aan de hand van de theorie van Baumeister & Bratslavsky (1999) wordt in dit fenomenologische onderzoek de intimiteit in de partnerrelatie onder de loep genomen. Baumeister & Bratslavsky (1999) zijn twee sociaal psychologen die onderzoek gedaan hebben naar intimiteit, liefde en passie. Zij geven drie aspecten van intimiteit; het voelen van verbondenheid, het openstellen naar de ander en het tonen van wederzijdse affectie. Daarnaast worden er verschillende auteurs aangehaald uit het psychosociaal oncologisch onderzoeksveld om de theorie van Baumeister & Bratsalvksy (1999) te verdiepen. Aan de hand van diepte interviews met vier verschillende koppels zijn verhalen opgehaald over hun ervaring met intimiteit in de mantelzorgrelatie. Deze ervaringen zijn weergeven aan de hand van een beschrijving van het ziektetraject, omdat er in de resultaten duidelijk naar voren komt dat de intimiteit door het ziektetraject heen verschuift. We zien dat de verschillende aspecten van intimiteit die door Baumeister & Bratslavsky (1999) gegeven worden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit zien we doordat de koppels zich open stellen naar elkaar door te praten over een visie op hun gezamenlijke toekomst. Ze voelen zich verbonden, omdat ze weten dat ze op de ander terug kunnen vallen en dat de ander er voor hen is wanneer het nodig is. Ze ervaren een sterke mate van steun. Daarnaast zien we terug dat partners zich het belang realiseren van het uitten van zowel fysieke als emotionele affectie. Hierdoor kunnen we stellen dat de intimiteit volop bloeit. Tot slot geeft dit onderzoek een drietal aanbevelingen voor vervolgonderzoek en een aanbeveling voor de praktijk.
Date of Award29 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorFemmianne H. Bredewold (Supervisor) & Abdelilah Ljamai (Supervisor)

Cite this

'