Interconnectedness een alternatief voor inclusie. Een conceptueel onderzoek naar andersheid en omgang met verschil vanuit een zorgethisch perspectief

  • van den Vera Berg

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

De Nederlandse multiculturele samenleving vraagt van nieuwkomers om te integreren volgens Nederlandse waarden en normen. Er wordt gestreefd naar een inclusieve samenleving waar iedereen in opgenomen wordt op basis van gelijkheid. Verschil tussen groepen mensen wordt als verrijkend gezien en als te overbruggen. Ook binnen de zorgethiek wordt inclusie als politiek doel uitgedragen maar een zorgvuldig uitgedachte plek voor verschil en andersheid ontbreekt. De begrippen inclusie en integratie zijn met name problematisch omdat zij een normatief ‘wij’ veronderstellen dat onbevraagd blijft. In deze thesis wordt via het werk van James Baldwin en Gustaaf Bos deze onderliggende ‘wij’- ‘zij’-categorie onderzocht. Ook wordt gekeken welke plek andersheid en verschil moeten krijgen in het denken over inclusie. Hun visies op andersheid worden naast elkaar gelegd en binnen een zorgethisch kader geplaatst. Daarnaast worden mijn eigen ervaringen als zwarte vrouw meegenomen in het vinden van een antwoord op hoe om te gaan met verschil
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorF. J. H. Vosman (Supervisor) & M. A. Visse (Supervisor)

Cite this

'