Je bent gek als je normaal wilt zijn. Een onderzoek naar anders-zijn en herstel in de psychiatrie.

  • van Manon Driel

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Met dit onderzoek probeer ik een antwoord te formuleren op de vraag: Hoe kunnen verhalen over anders-zijn, bezien vanuit feministische theorieën, inzicht geven in anders-zijn en herstel in de psychiatrie? Anders-zijn is in feministische theorie beschreven door de positie van de vrouw vanuit meerdere perspectieven te bekijken en beleven. Deze theorieën verschaffen ons inzichten in de positie van de Ander in de maatschappij, welke problemen dit met zich meebrengt en hoe we met die Ander kunnen omgaan. Hieruit blijkt dat het belangrijk is dat we bereid zijn de relatie met de Ander en de Ander in onszelf te onderzoeken. Maar deze inzichten, verkregen vanuit de feministische theorie, kunnen ons ook wat leren over de cliënt in de psychiatrie als Ander. Op deze manier kan de positie van deze cliënt onderzocht worden, en de relaties van de cliënt met haar/zijn omgeving helpen ondersteunen, door de cliënt als Ander ruimte te geven te bestaan met behoud van verschil. In dit onderzoek heb ik empirisch verkregen informatie uit interviews en observaties gebruikt als bron om de begrippen anders-zijn en herstel te onderzoeken vanuit de ervaringen van cliënten en hulpverleners in de psychiatrie. Vervolgens heb ik de verbinding gelegd tussen deze informatie en de feministische theorieën. Zo heb ik laten zien hoe feministische theorieën de verhalen over anders-zijn in de psychiatrie kunnen verdiepen en het discours over anders-zijn en herstel kunnen verrijken.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
SupervisorG. C. Jacobs (Supervisor) & W. Seekles (Supervisor)

Cite this

'