Kennismanagement, tegen beter weten in?

  • Martijn Simons

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Kennis wordt in organisaties beschouwd als een steeds belangrijkere product(iefactor). Een goede ontwikkeling van kennis in organisaties draagt bij aan een vergroting van winst of versteviging van de concurrentiepositie. Kenniscreatie wordt door kennismanagement in goede banen geleid door kennis op een goede manier te ordenen, bewaren en ontwikkelen. Vaak wordt echter vergeten dat het bij kenniscreatie ook om een alledaagse, menselijke denkarbeid gaat. Vanuit een filosofisch perspectief wordt de ‘intuïtie als intellectuele sympathie’ van Henri Bergson (1859 – 1941) leiden tot een herwaardering van een levende alledaagse kenniscreatie in organisaties. In twee delen wordt de bijdrage van een Bergsoniaans perspectief aan het denken over kenniscreatie in organisaties uiteen gezet. In het eerste deel wordt een filosofisch-theoretische uiteenzetting gegeven van de hoofdwerken van Henri Bergson. De focus ligt in eerste instantie op het idee van ‘de duur’ als werkelijke tijd. In tweede instantie wordt ingegaan op de ontwikkelingen van het Bergsoniaanse denken met betrekking tot intellectuele sympathie als kennisbron. De doorwerking van deze ontwikkelingen leidt uiteindelijk tot het idee van een kritiek van het intellect. In het tweede deel vindt een toepassing plaats van dit gedachtegoed van Bergson op kennis(creatie) in organisaties. Allereerst door twee leidende perspectieven, Nonaka & Takeuchi (1997) en Weggeman (1997), op kennismanagement uiteen te zetten. Daarna volgt een kritische beschouwing van ‘organisatie’ en ‘kenniscreatie in organisaties’ vanuit een Bergsoniaans perspectief. Dit leidt tot een procesmatige, vitale beschouwing van organisatie en kenniscreatie in organisaties. Het belang van intellectuele sympathie voor kenniscreatie in organisaties toont zich ten slotte in co-creatieve, relationele praktijken die zich kritisch verhouden tot de organisatieorde. Kennis in organisaties is zodoende altijd in statu nascendi.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
SupervisorR. G. A. Kaulingfreks (Supervisor), Pieter Pekelharing (Supervisor), H. P. Kunneman (Supervisor) & Karen Vintges (Supervisor)

Cite this

'