Kleurrijke kennis: Homovriendelijkheid in de ouderenzorg en de rol van kennisverwerking

  • Maaike Kluit

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Homoseksuele ouderen vormen een onzichtbare en kwetsbare groep binnen woon-zorginstellingen. Lang niet altijd durven zij open te zijn over hun geaardheid en meer dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten lijden zij onder eenzaamheid en sociaal isolement. Komen zij wél uit voor hun seksuele identiteit, dan lopen zij het risico gediscrimineerd te worden, zowel door medebewoners als door het verzorgend personeel. Een speciaal homovriendelijk certificaat, de Roze Loper, beoogt hier verandering in te brengen. Dit vraagt echter wel om extra aandacht en inzet in termen van tijdsinvestering, middelen en facilitering. Waarom besluit een zorginstelling om homovriendelijk te worden, welke kennis hebben Roze Loper-instellingen in huis en heeft een niet-gecertificeerde organisatie behoefte aan kennis over roze ouderen? Uit interviews met zorgmanagers bleek dat het begrip ‘kennis’ ten aanzien van homovriendelijk beleid in drie aspecten uiteenvalt. Ten eerste concrete kennis over de doelgroep: leefstijl, specifieke problematiek en behoeften op het gebied van zorg en welzijn. Ten tweede kennis over de aanpak van homovriendelijk beleid: hoe implementeer je roze beleid, waar vind je sleutelfiguren en hoe zorg je voor een duurzame verankering? Ten derde is kennis een kwestie met een morele lading; waarom zou je nadrukkelijk apart beleid maken speciaal voor roze ouderen? Voor het succesvol invoeren van homovriendelijk beleid is kennis binnen zorgorganisaties zeer belangrijk. Ook na de start komt scholing en bewustwording bij voorkeur projectmatig en in een organisatiebrede cyclus terug. Een integrale aanpak komt het invoeren van homovriendelijk beleid op de lange termijn ten goede. Daarbij is een goed intern en extern PR- en communicatiebeleid van groot belang. Het inschakelen van een roze werkgroep, cliëntenraden en ondersteuning door belangengroepen vergemakkelijken het structureel inpassen van roze beleid. Bovendien kan kennisuitwisseling tussen zorginstellingen onderling veel toevoegen op het gebied van de aanpak binnen de organisatie. Daarnaast is het zinvol om de zogenaamde homo-hetero-allianties uit te (blijven) breiden naar de doelgroep ouderen, om dialoog en een op diversiteit gerichte beeldvorming te stimuleren.
Date of Award1 Jan 2012
Original languageAmerican English
SupervisorJ. A. Gupta (Supervisor) & Y. A. M. Leeman (Supervisor)

Cite this

'