Knooppunten : over de community in het herstelrecht

  • Diënne Hoofs

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Herstelrecht is een alternatieve aanpak binnen het strafrecht waar slachtoffer en dader na een misdrijf in een bijeenkomst bij elkaar worden gebracht om het gebeurde te bespreken en waar mogelijk te herstellen. Binnen het herstelrecht is de community een belangrijk aspect, de community biedt steun en brengt de 'reintegrative shaming' op gang. Daarnaast is de community als secundair slachtoffer tevens een 'stakeholder' in het proces en wordt het herstelrecht als een aanpak gezien die deze communities tevens kan versterken. In het Nederlandstalige herstelrecht echter lijkt deze community nauwelijks aanwezig. Verschillende culturele verschillen liggen hieraan ten grondslag. Zo komt het herstelrecht voor uit de 'common law' traditie waar de Nederlandstalige landen een 'cil law' traditie kennen. 'Common law' wordt vooral in Angelsaksische landen toegepast en in deze rechtsvorm speelt de community van oudsher een belangrijke rol. In de 'civil law' landen, waaronder Nederland en België, is er geen enkele rol voor de community weggelegd. Deze beiden rechtssystemen verschillen ook qua deelname van leken in het rechtsproces. Kent het 'common law' systeem leken-vertegenwoordiging op alle niveaus, in 'civil law' landen is er nauwelijks een rol voor leken weggelegd en ligt de nadruk op het professionele karakter van het rechtssysteem. Dat het herstelrecht nauwelijks een zichtbare rol in het Nederlandstalige herstelrecht speelt is dan ook geen verrassing, noch vormt het een bedreiging voor de mogelijkheden van het Nederlandstalige herstelrecht, integendeel. Uit een nadere beschouwing van de praktijk in Angelsaksische landen blijkt dat de geografische community, ondanks alle beloftes, slechts een summiere rol in het herstelrecht speelt. Binnen het herstelrecht is het niet zozeer de geografische maar juist de intieme en persoonlijke microcommunity van naasten en vrienden die een essentiële rol speelt. De geografische community wordt tijdens een herstelrechtbijeenkomst enkel middels de vrijwillige coördinator vertegenwoordigd. Daar het Nederlandstalige herstelrecht enkel met professionele coördinatoren werkt wordt de geografische community hier niet vertegenwoordigd. De nadruk ligt op de microcommunity welke als beste de benodigde steun en beschaming biedt. De geografische community dient niet als een 'stakeholder' in het proces te worden gezien, dit neemt namelijk wederom het conflict weg van de direct geraakten: het slachtoffer en de dader. Daarnaast is het versterkende effect van het herstelrecht op de geografische community niet wetenschappelijk aangetoond, deze versterkende effecten spelen vooral op het niveau van de microcommunity. De belangen van de geografische community kunnen dan ook het beste middels zogenaamde 'community justice' initiatieven worden behartigd. Binnen het herstelrecht is het de microcommunity welke een essentiële rol speelt, het Nederlandstalige herstelrecht is hier geen uitzondering op. Binnen het Nederlandstalige herstelrecht wordt deze microcommunity wel anders benoemd maar de achterliggende principes en de uitkomsten zijn gelijk aan het Angelsaksische herstelrecht.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorJ. H. M. Mooren (Supervisor) & L. ten Kate (Supervisor)

Cite this

'