Kunst van het kiezen. Wat heeft levenskunst te bieden aan jongvolwassenen?

  • van A Kruchten

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Zowel vanuit de wetenschap als populaire literatuur komen steeds vaker geluiden dat jongvolwassenen, na het afstuderen, moeite hebben met de invulling van hun eigen leven. In deze periode worden jongvolwassenen, meer dan andere periodes in de volwassen levensloop, geconfronteerd met het maken van belangrijke kernkeuzes rondom werk, partner, woonplaats en kinderen. De levenskunstliteratuur houdt zich specifiek bezig met de invulling van het leven. In dit exploratieve onderzoek is een eerste verbinding gelegd tussen de levenskunsttheorieën van Dohmen (2009, 2010) en Veenhoven (2006, 2013) en de ervaringen van jongvolwassenen. De volgende vraag was hierbij leidend: Welke vragen spelen er bij jongvolwassenen rondom het maken van kernkeuzes en hoe kunnen de levenskunst theorieën van Dohmen (2008, 2009, 2010) en/of Veenhoven (2006, 2013) hierbij helpen? Om deze vraag te beantwoorden is er een kwalitatief onderzoek gedaan onder acht respondenten, tussen de 25-30 jaar oud met een HBO of WO achtergrond. Met iedere respondent is een interview afgenomen, deze zijn gecodeerd met AtlasTi en geordend in thema’s aan de hand van thematische analyse. De volgende zes thema’s rondom het maken van kernkeuzes zijn in het onderzoek naar voren gekomen: 1. Wie ben ik? 2. Wat is mijn doel? 3. Welke rol spelen anderen bij het maken van kernkeuzes? 4. Hoe verhoud ik mij tot de mogelijkheden op de arbeidsmarkt? 5. Wanneer maak ik welke keuze? 6. Hoe verloopt het keuzeproces? Vanuit de ervaringen van jongvolwassenen is vervolgens met een kritische blik naar de literatuur van zowel levenskunst als jongvolwassenen gekeken. De belangrijkste overeenkomst tussen literatuur en praktijk was de thematiek: in beide gevallen gaat het om vragen rondom de vormgeving van het eigen leven. Ook in de omgang met het keuzeproces komen theorie en praktijk overeen. Het blijkt echter de vraag of de levenskunst, zoals beschreven door Dohmen en Veenhoven, aanvullende handvatten kan bieden. Dit onderzoek laat zien dat er nog een vertaalslag nodig is van de relatief abstracte tekst naar de individuele vragen van de respondenten. De empirische data laten zien dat de ander (vriend, partner of professional) hier wellicht een sleutelrol in zou kunnen vervullen. Vervolgonderzoek is echter noodzakelijk om deze specifieke rol te duiden. Daarnaast blijken de respondenten vooral rondom de kernkeuze ‘werk’ aan te lopen tegen de begrenzingen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Op dit punt heeft de levenskunst echter weinig te bieden. Concluderend kan gezegd worden dat de levenskunst theorieën van zowel Dohmen als Veenhoven potentie hebben voor het ondersteunen van jongvolwassenen rondom het maken van kernkeuzes. Aanvullingen en vervolgonderzoek zijn echter noodzakelijk om de jongvolwassene ook in individuele vragen rondom kernkeuzes tegemoet te komen.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorC. M. Schuhmann (Supervisor) & G. C. Jacobs (Supervisor)

Cite this

'