Leren loslaten, de betekenis van de CVA van de ouder in het leven van het adolescente kind

  • Lisa Donkers

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Wanneer de vader of moeder van een adolescent kind getroffen wordt door een beroerte, in medische termen een Cerebro Vasculair Accident (CVA), dan wordt het leven van het kind ook overhoop gehaald. Lichamelijke beperkingen en veranderingen in het karakter van de ouder zijn mogelijke gevolgen van de CVA waar het adolescente kind mee geconfronteerd wordt. De hoofdvraag van dit onderzoek is: voor welke existentiële thema’s/vragen het adolescente kind van een ouder die getroffen is door een CVA staat in het copingproces dat zich ontvouwt naar aanleiding van de CVA van de ouder? In dit onderzoek wordt de manier waarop adolescenten omgaan met (de stress van) de CVA van hun ouder benaderd als een proces van zingeving. Het eerste deel van het onderzoek is een literatuurstudie, waarin aan de hand van de theorieën van onder andere Lazarus en Folkman (1984), Antonovsky (1987), Tedeschi en Calhoun (1995) wordt uitgelegd hoe stress en coping samenhangen. De auteurs Van der Lans (2006) en Van Deurzen (2002) vullen de copingtheorie aan met een existentiële dimensie. De resultaten van de analyse van de zevental semigestructureerde interviews laten zien hoe een adolescent reageert op de copingtaken die hij tegenkomt na de CVA van de ouder en voor welke existentiële thema’s de adolescent komt te staan wanneer hij geconfronteerd wordt met de CVA van de ouder. Het duiden van de existentiële thema’s heeft kennisvorming tot doel en draagt hopelijk bij aan herkenbaarheid, bekendheid en bespreekbaarheid van deze thema’s, die spelen bij adolescenten waarvan een ouder door een CVA is getroffen.
Date of Award1 Jan 2010
Original languageAmerican English
SupervisorJ. H. M. Mooren (Supervisor) & G. J. L. M. Lensvelt-Mulders (Supervisor)

Cite this

'