Met elkaar, over elkaar
: Een zorgethisch onderzoek naar de geleefde ervaring van roddelen in de beroepspraktijk van de verpleegkundige

  • marloes kox

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In mijn beginnende carrière als verpleegkundige merkte ik grote verschillen tussen de roddelcultuur op de verschillende afdelingen. Roddelen had in mijn ervaring een duidelijke functie, ik was goed op de hoogte van wat er speelde en ik merkte wat de heersende mening was. Dit maakte dat het onderwerp roddelen het onderwerp werd in zowel mijn premasterthesis als mijn masterthesis.
In dit onderzoek is er getracht antwoord te vinden op de hoofdvraag: wat zijn de ervaringen van verpleegkundigen met roddelen op de werkvloer en wat is de betekenis van deze ervaringen vanuit zorgethisch perspectief voor de rol van roddelen in hun beroepspraktijk? Om een antwoord te formuleren van de hoofdvraag is er zowel literatuur - als empirisch onderzoek uitgevoerd.
Voor het empirisch gedeelte van dit onderzoek zijn vijf verpleegkundigen uit twee verschillende werkplekken geïnterviewd naar hun ervaringen met roddelen. Tijdens het interview werd er aan de hand van de geformuleerde typologie vanuit de literatuurstudie doorgevraagd op de ervaringen van de verpleegkundigen. Uit het empirisch onderzoek komt naar voren dat er grote verschillen tussen de werkplekken zijn. Er is onderscheid gemaakt tussen destructief roddelen en begrensd roddelen. Bij destructief roddelen verliest de verpleegkundige contact met haar lijf en voelt hierdoor geen grenzen meer. Bij begrensd roddelen speelt de behoefte aan morele afstemming maar ook het delen van emoties en hierin gezien en erkend worden.
In de zorgethische discussie komt naar voren dat bij destructief roddelen het lijf een belangrijke bron van kennis is. Begrensd roddelen speelt roddelen een rol in het life sustaining web zoals geformuleerd door Tronto (2013) en kan vanuit de brede definitie van zorg volgens Tronto worden gezien als zorg. Begrensd roddelen omvat echter niet goede zorg omdat het onvoldoende democratisch ingericht is. Om roddelen als morele afstemming te gebruiken moet de cliënt waarover normativiteit wordt afgestemd worden geraadpleegd.
Aanbevelingen van dit onderzoek richten zich op de werkgever, deze moet zorgdragen voor een veilig werkklimaat waarin destructief roddelen geen voet aan de grond krijgt. Daarnaast is het zaak tegemoet te komen aan de onderliggende behoefte van morele afstemming, cliënt moet dan, indien mogelijk, bij dit proces worden betrokken.

Date of Award17 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorPieter Dronkers (Supervisor) & A. A. M. (Inge) van Nistelrooij (Supervisor)

Cite this

'