Muzikaal Burgerschap

  • Jos Terlingen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Sinds 2006 hebben scholen in Nederland de wettelijke verplichting actief bij te dragen aan de burgerschapsvorming van leerlingen. Het betreft hier een inspanningsverplichting, wat maakt dat scholen veel vrijheid hebben om zelf vorm en inhoud aan deze burgerschapsopdracht te geven. De Onderwijsraad constateert in haar onlangs verschenen adviesrapport Verder met burgerschap in het onderwijs (Augustus 2012) dat het met de ontwikkeling en implementatie van het beoogde burgerschapsonderwijs echter niet wil vlotten. Gezocht wordt dan ook naar mogelijkheden om de burgerschapsvorming van leerlingen in het onderwijs meer gestalte te geven. Met dit onderzoek sluit ik hier bij aan. Ik onderzoek de bijdrage die het muziekonderwijs in de onderbouw van het havo/vwo kan leveren aan de gestelde burgerschapsopdracht. Na bestudering van literatuur, beleidsnota’s en mijn eigen ervaringen met muziek en het muziekonderwijs, schets ik de contouren van een ‘ideaal muziekonderwijs’. Vervolgens laat ik mijn denkbeelden resoneren met ervaringen en inzichten uit de onderwijspraktijk. Dit geschiedt aan de hand van een zevental interviews met muziekdocenten. De correcties, aanvullingen en verdieping van mijn denkbeelden vormen de opmaat naar mijn conclusies. Deze bevestigen - en nuanceren - mijn vermoeden dat het muziekonderwijs ten aanzien van burgerschapsvorming enkele wenkende perspectieven biedt.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
SupervisorW. M. M. H. Veugelers (Supervisor) & H. P. Kunneman (Supervisor)

Cite this

'