Niemand wordt gespaard, niemand is helemaal verloren. Een theoretisch afstudeeronderzoek naar bronnen van seksualiteit in de begeleidingsrelatie

  • Robin Knibbe

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze afstudeerthesis is een onderzoek naar bronnen van seksualiteit in begeleidingsrelaties. Het doel is een eerste grond leggen voor denken over seksualiteit in de relatie tussen geestelijk verzorger en cliënt. Dit wordt gedaan door een theoretisch onderzoek naar verschillende bronnen van seksualiteit zoals deze beschreven zijn in de literatuur van de psychoanalyse en psychotherapie. Vervolgens wordt er vanuit deze bronnen een eerste vertaalslag gemaakt naar de geestelijke verzorging. In dit onderzoek wordt er eerst aandacht gegeven aan verschillende onderzoeken omtrent seksualiteit in begeleidingsrelaties. Deze onderzoeken maken aannemelijk dat seksualiteit tussen begeleider en cliënt een thema is dat veel speelt, en enkele risico’s met zich meedraagt. Er wordt ingegaan op codes en wetten omtrent seksuele omgang met cliënten zoals deze beschreven zijn in enkele beroepsstandaarden van begeleidingsberoepen en het strafrecht in Nederland. Vervolgens worden vier verschillende bronnen van seksualiteit besproken, en komt de omgang met seksualiteit aan bod. In de eerste bron worden ervaringen uit het verleden van de cliënt of de begeleider geactualiseerd in het heden, in de begeleidingsrelatie. Dit wordt vanuit de psychoanalyse beschreven in termen van overdracht en tegenoverdracht. De authentieke relatie tussen cliënt en begeleider is de tweede bron van seksualiteit. Hierbij wordt een grensoverschrijdende kwaliteit van seksualiteit zichtbaar. De derde bron van seksualiteit is de existentiële bron waarbij seksualiteit ontstaat als beschermingsmechanisme tegen de confrontatie met existentiële gegevenheden als dood en isolatie. In de vierde, lichamelijke bron, wordt seksualiteit beschreven als de wijze waarop we op een lichamelijke manier de wereld tegemoet treden. In de terugblik vanuit de geestelijke verzorging wordt duidelijk dat de geestelijke verzorging, met behoud van eigenheid, het volgende kan meenemen: seksualiteit als belangrijk levensthema bij de cliënt, de omgang met seksualiteit door ruimte en spel, oog voor zingevings-aspecten in seksualiteit, en aandacht voor het lichamelijke. In het besluit wordt gesteld dat seksualiteit als levensthema en seksualiteit in de relatie tussen geestelijk verzorger en cliënt meer aandacht verdient in onderwijs, onderzoek, supervisie en intervisie en de beroepsstandaarden van de geestelijk verzorgers.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorC. M. Schuhmann (Supervisor) & H. A. Alma (Supervisor)

Cite this

'