Ongezien : De betekenis van humanistisch geestelijk werk voor zwerfjongeren met zwaardere problematiek

  • Marianne Snijdewind

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Kan het humanistisch geestelijk werk op enige wijze van betekenis zijn voor zwerfjongeren met zwaardere problematiek? Door middel van een combinatie van literatuur- en empirisch onderzoek is getracht antwoord te vinden op deze vraag. In de literatuurstudie wordt de leefwereld van de jongeren in beeld gebracht en de karakteristiek van de humanistische geestelijke verzorging beschreven aan de hand van kenmerkende begrippen. In het empirisch onderzoek wordt vervolgens de data gepresenteerd, afkomstig uit vragenlijsten die zijn afgenomen bij zwerfjongeren met zwaardere problematiek en hun meest betrokken hulpverlener. Deze data zijn afkomstig uit de tweede meting van een longitudinaal onderzoek, dat momenteel wordt uitgevoerd onder leiding van het onderzoeksbureau IVO. Met behulp van deze vragenlijsten is getracht de zorgvraag en het zorgaanbod in kaart te brengen om zo te kijken op welke leefgebieden er sprake is van een mismatch in de zorg en wat hier de oorzaak van is. Uit het onderzoek komt naar voren dat er op verschillende leefgebieden sprake is van een mismatch, maar dat er ook praktische voorwaarden te benoemen zijn die een mogelijke zorgmatch momenteel nog belemmeren. Bovendien speelt de houding van de hulpverlener en de jongere een rol speelt in het laten slagen van de hulp; hoe wordt de relatie tussen beiden aangegaan? Tot slot is er gekeken of datgene wat de humanistische geestelijke verzorging te bieden heeft, aansluit bij een behoefte van de jongeren. Hieruit komt naar voren dat het humanistisch geestelijk werk zowel op micro- als op mesoniveau van betekenis kan zijn voor de zwerfjongeren met zwaardere problematiek. Op microniveau zou de geestelijk verzorger kunnen werken vanuit trouw, aanwezigheid, beschikbaarheid en empowerment. De geestelijk verzorger kan een stabiele factor zijn in een omgeving die gekenmerkt wordt door wisselende hulpverlenerscontacten. Op mesoniveau zou de geestelijk werker kunnen bijdragen aan humanisering van de woonvoorziening en het verbeteren van de relatie tussen hulpverlener en jongere. Gezien het feit er weinig bekend is over het mesoniveau van geestelijke verzorging is verdere verdieping hiervan aanbevolen. De wereld van de zwerfjongeren kan gezien worden als een werkveld waarin alle facetten van een goede humanisticus ingezet kunnen worden.
Date of Award1 Jan 2010
Original languageAmerican English
SupervisorG. J. L. M. Lensvelt-Mulders (Supervisor) & B. Lugten (Supervisor)

Cite this

'