Ont-moeten over het bevorderen van cliëntgerichtheid in verzorg- en verpleeghuizen.

  • Jon Leopold

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De scriptie 'Ont-moeten' gaat in op de vraag hoe men cliëntgerichtheid kan bevorderen in verzorg- en verpleeghuizen. Dit onderwerp wordt in het eerste deel van de scriptie besproken vanuit de theorie, waarbij wordt in gezoomd op 'het systeem' en de gevolgen van positioneel organiseren op de positie en mogelijkheden van de cliënt die in de organisatie leeft. Vervolgens wordt, aan de hand van Jürgen Habermas en André Wierdsma, een mogelijke alternatieve weg onderzocht, waarin de nadruk ligt op het bevorderen van communicatieve processen. Hierna volgt het tweede deel van de scriptie, waar vanuit de ervaring en reflecties van verschillende praktijkdeskundigen wordt in gegaan op; welke elementen in verzorg- en verpleeghuizen cliëntgerichtheid veelal in de weg staan; welke elementen op organisatiebreed niveau spelen; welke houdingen en gedragingen als wenselijk worden gezien voor de verschillende functionarissen en tot slot hoe de praktijkdeskundigen hieraan hun bijdrage trachten te leveren. Hiermee ontstaat een gedetailleerd beeld van de veelheid aan invloeden op het streven naar cliëntgerichtheid binnen verzorg- en verpleeghuizen. Waarbij in zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat in deze scriptie twijfels worden geplaatst bij de mogelijkheid cliëntgerichtheid tot stand te brengen op basis van een uitgemeten stappenplan. Gewezen wordt in de richting van een blijvend zoeken en herdefiniëren van wat wenselijk is. Een proces dat blijft vragen veranderingen en diversiteit toe te laten, waarbij uitgebreid wordt stil gestaan bij waarom dit niet iets is wat vanzelfsprekend of gemakkelijk is.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorH. P. Kunneman (Supervisor) & W. van der Vaart (Supervisor)

Cite this

'