Op zoek naar de humanistische factor: Een kwalitatieve studie naar opvoedingswaarden van humanistische ouders

  • de M. Bruin

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan theorievorming over opvoedingswaarden van humanistische ouders. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: hoe geven humanistische ouders invulling aan hun opvoedingswaarden? De bijbehorende deelvragen betreffen: (1) hoe verwoorden ouders hun opvoedingswaarden?, (2) waarom vinden ouders deze opvoedingswaarden belangrijk?, (3) hoe komen deze opvoedingswaarden tot uiting in de opvoeding volgens ouders? en (4) hoe hangen deze opvoedingswaarden samen met hun levensbeschouwing volgens ouders? Ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn interviews gehouden onder 10 ouders die gebruik maken van kinderopvang Humankind. Deze ouders hebben in een survey-onderzoek uit 2019 aangegeven dat zij een humanistische levensbeschouwing hebben. Uit de interviews blijkt dat een deel van de ouders niet bekend is met de uitgangspunten van het humanisme. Dit betekent dat op basis van deze studie geen uitspraken kunnen worden gedaan over ouders met een expliciete en doorleefde humanistische levensbeschouwing. Uit de resultaten blijkt verder dat ouders willen dat hun kind gelukkig is, hetgeen zij invullen als: eigen keuzes maken, genieten, rekening houden met anderen en veilig, gezond en verbonden zijn. Ouders verantwoorden hun opvoedingswaarden aan de hand van hun eigen genoten opvoeding, hun levensoriƫntatie, kenmerken van het kind, de toekomstige volwassenheid van het kind en kenmerken van de samenleving. Ouders geven uitdrukking aan hun opvoedingswaarden door middel van evalueren, aanmoedigen, consequenties laten ervaren, vaardigheden oefenen, rolmodel zijn, activiteiten ondernemen, dagelijkse routine en het kind zelf laten ontdekken. Dit onderzoek bevestigt conclusies van eerdere studies dat de samenhang tussen levensbeschouwing en opvoedingswaarden complex is een geseculariseerde samenleving. Vervolgonderzoek kan zich richten op opvoedingswaarden van humanistische ouders die hun levensbeschouwing gemakkelijk verwoorden. Sleutelwoorden: opvoedingswaarden, ouders, opvoeding en humanistische levensbeschouwing
Date of Award1 Jan 2020
Original languageAmerican English
Supervisorde D. Ruyter (Supervisor) & I. de Groot (Supervisor)

Cite this

'