Oriënteren in de morele ruimte als officier
: Een kwalitatief onderzoek naar het doel en relevante thema’s van morele vormingslessen van geestelijk verzorgers aan kapiteins en majoors van de landmacht

  • Niamh Hermsen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit onderzoek is ontstaan door een gebrek aan kennis over het doel en relevante thema’s voor morele vormingslessen van geestelijk verzorgers bij defensie. Naast dat publicaties deze kennislacune toonden gaven de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) van defensie zelf ook aan deze specifieke kennis te missen. Binnen defensie wordt getracht meer inzicht hierin te krijgen. Tevens is deze kennis urgenter geworden omdat dit jaar nieuwe morele vormingslessen zijn toegevoegd in de kapiteinsopleiding van de landmacht door geestelijk verzorger Tobias Karsten. Aanvullend beoogt Karsten ook morele vormingslessen te integreren in de majoorsopleiding van de landmacht. Om deze reden richt dit onderzoek zich op de hoofdvraag. Wat zijn het doel en relevante thema’s voor morele vormingslessen van geestelijk verzorgers aan kapiteins en majoors van de landmacht? Deze hoofdvraag is onderzocht middels kwalitatief onderzoek met een interpretatieve benadering. Daarbij werd de hoofdvraag onderzocht vanuit een constructivistische positie. Hierbij stond het perspectief van officieren centraal. Dit perspectief is tot op heden weinig onderzocht. Inzicht op de hoofdvraag vanuit dit perspectief is relevant omdat dit bijdraagt aan theorievorming over morele vorming van militairen. Tevens worden met behulp van de bevindingen aanbevelingen gedaan voor de praktijk van morele vormingslessen aan kapiteins en majoors van de landmacht. Hierdoor kunnen morele vormingslessen beter bijdragen aan de morele vorming van toekomstige kapiteins en majoors van de landmacht. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat het doel van morele vormingslessen het bewustzijn vergroten van kapiteins en majoors is op het gebied van hun verhouding tot: werk(gever), opdrachten en hun taak als leidinggevende omtrent moreel reflecteren van je ondergeschikten. Dit houdt in dat hun morele competentie wordt versterkt en het morele kompas wordt gevoed. Hierdoor wordt geestelijke weerbaarheid vergroot. Om aan deze doelen bij te dragen is het relevant om de volgende thema’s te bespreken: Organisatie versus individu; Leiderschap: een voorbeeld voor morele competentie; en Leiderschap: (zelf)zorgen. Daarin bevinden zich subthema’s die inzicht geven in specifieke elementen van deze hoofdthema’s.
Date of Award22 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorCarmen M. Schuhmann (Supervisor) & Annelieke Damen (Supervisor)

Cite this

'