Oude vrouwen in een laatmoderne context. Over-Leven in een woonzorgcentrum

  • L. Braakman

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie wordt ingegaan op de invloed van culturele betekenissen op de ouderdomservaring van vrouwen in de vierde leeftijd die wonen in een woonzorginstelling. De nadruk ligt hierbij op de wisselwerking van context en individuele ervaring, met aandacht voor de mens en haar kwetsbaarheden. In het theoretisch kader wordt een beeld geschetst van de cultuur rond ouderdom en dagelijkse context die oude vrouwen in woonzorgcentra omringen. Via een kwalitatief empirisch onderzoek wordt getracht de gevolgen hiervan te verkennen bij een kleine groep oudere vrouwen in een woonzorgcentrum. In de conclusie van deze scriptie komt naar voren dat negatieve culturele betekenissen inderdaad een rol spelen bij de lichaamsbeleving en ouderdomservaring van vrouwen in de vierde leeftijd. De culturele betekenissen blijken echter niet de enige invloed. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat voor de onderzochte vrouwen de dagelijkse context van het woonzorgcentrum ook hun ouderdomservaring beïnvloedt en dat het genderaspect minder een rol lijkt te spelen dan men op basis van het theoretisch kader zou verwachten. Het empirische onderzoek heeft daarnaast een beeld geschetst van een woonzorginstelling vanuit de eigen beleving van bewoonsters. In dit beeld worden kwetsbare plekken in sociale structuren zichtbaar die van belang zijn voor de levenskwaliteit van ouderen. Deze kwetsbare plekken zijn in mijn optiek aandachtspunten voor de werkpraktijk van humanistisch geestelijk raadspersonen.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorH. Laceulle (Supervisor), J. Dohmen (Supervisor) & J. E. M. Machielse (Supervisor)

Cite this

'