Over persoonsgerichte zorg. Een kwalitatieve studie naar de ontwikkeling van competenties bij Verpleegkunde studenten.

  • T. Mouw

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De gezondheidszorg in Nederland is aan sterke veranderingen onderhevig. De eigen regie van patiënten en cliënten komt meer op de voorgrond te staan, intramurale zorg verschuift naar meer extramurale -en eerstelijnszorg en een brede opvatting van gezondheid komt centraal te staan. Dit perspectief op gezondheid benaderd het vermogen van mensen om zich te kunnen verhouden tot wat er zich in hun leven voordoet. Door deze ontwikkelingen is er vraag ontstaan naar een ander type zorg verlenende relatie. Persoonsgerichte zorg biedt antwoordt op het humaniseren van de gezondheidszorg en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door de relatie centraal te stellen, ontstaat er een partnerschap tussen de zorgprofessional en zorgvrager, waarbij de unieke behoeftes en overtuigingen van de zorgvrager uitgangspunt zijn in het verlenen van zorg. Deze ontwikkelingen geven ook richting aan een nieuwe visie op de rol van (toekomstige) zorgprofessionals. Het Hoger Gezondheidszorg Onderwijs in Nederland die deze zorgprofessionals opleiden gaan mee in deze transitie en proberen koers te bepalen ten midden van deze complexe dynamiek. Voor het opleiden van persoonsgerichte zorgprofessionals bestaat alleen nog geen opleidingsmodel. In het kader van deze thesis is het raamwerk ‘Person Centred Nursing’ (McCormack & McCance, 2010) voor dit doeleinde als leidraad gebruikt. In deze kwalitatieve studie is door middel van een casestudy van 1e jaars Verpleegkunde studenten aan Fontys Hogescholen Eindhoven onderzocht welke competenties deze studenten op het terrein van persoonsgerichte zorg ontwikkelen door het volgen van een module ‘persoonsgerichte zorg’. Daar de transitie naar het humaniseren van de gezondheidszorg nog in de beginfase staat, is er weinig bekend of de veranderingen in het opleidingsaanbod ook daadwerkelijk resulteren in een ander type zorgprofessional. Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat studenten interpersoonlijke vaardigheden ontwikkelen. In interactie met medestudenten worden ze zich bewust van verschillen en in reactie hierop worden ze zich gewaar van hun eigen aanwezigheid in die relatie. Wanneer er direct wordt gericht intrapersoonlijke vaardigheden laten de studenten weerstand of ontwijkend gedrag zien. Door de focus op de ander in de relatie blijft de eigen betekenisgeving dun. De studenten hebben theoretische kennis opgedaan over persoonsgerichte zorg. Ook herkennen ze in persoonsgerichte zorg de tendens tot humanisering van de gezondheidszorg en willen een actieve bijdrage leveren aan deze transitie. Hiermee erkennen ze hun eigen verandervermogen. Naast de ontwikkeling in competenties is er ook gekeken naar de invloed van het leerproces van deze studenten en de hierbij bevorderende en belemmerende factoren. Hieruit komt naar voren dat studenten in deze fase van hun opleiding behoefte hebben aan zekerheid en duidelijkheid. In reactie hierop richten ze zich op de functionele afrondingscriteria en de eindstukken laten een kennistheoretische interpretatie van de module en reproductief karakter zien. De bevorderende factoren die hierbij opspelen zijn het leren door interactie met medestudenten en het integreren van praktijkervaring. De belemmerende factoren worden gevonden in een mis-match tussen de inhoud van de module en het verwachtingspatroon van studenten over het toekomstige beroep, het gebrek aan reflectievaardigheden en de situering van de module. In deze thesis worden de onderwijstheorieën ‘deep learning’ (fullan & Langworthy, 2014) en ‘subjectificatie en socialisatie’ in het onderwijs (Biesta, 2012) opgevoerd om aanknopingspunten te vinden voor het persoonsgericht opleiden van zorgprofessionals. In dit verlengde worden aanbevelingen gedaan waarvoor de wenselijke leerprocessen en wenselijke uitkomsten van onderwijs, een relationeel perspectief op onderwijs, ervaringsgericht onderwijs en verbreding van de opleidingscontext verder worden uitgelicht. Ook wordt een eerste aanzet tot een persoonsgericht opleidingsmodel gedaan.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorG. C. Jacobs (Supervisor) & E. M. Grootegoed (Supervisor)

Cite this

'