Perspectieven op zorg met ziel. Kwalitatief onderzoek naar Zorg met Ziel op de afdeling Interne-Nefrologie in Rijnstate

  • van Malene Schaik

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Dit onderzoek maakt inzichtelijk op welke wijze mantelzorgers, verpleegkundigen en patiënten 'Zorg met Ziel' ervaren op de afdeling Interne-Nefrologie binnen Rijnstate. De inhoudelijke kennis levert theoretische inzichten ten aanzien van Zorg met Ziel op, alsmede praktische inzichten ter realisering van Zorg met Ziel op deze afdeling. Het tweede doel van dit onderzoek is het maken van een start met de methodiek Responsieve Evaluatie, om een onderling leerproces ter realisatie van Zorg met Ziel te faciliteren. Er zijn interviews gehouden met patiënten en mantelzorgers. De onderzoeker heeft observaties gedaan en er is een focusgroep gehouden met verpleegkundigen. Er is inzicht verkregen in de ervaringen en perspectieven van mantelzorgers, patiënten en verpleegkundigen ten aanzien van Zorg met Ziel. Belangrijke thema’s die hiermee samenhangen zijn: daadkrachtige en rustige houding, duidelijke communicatie, verantwoordelijkheden, aandacht en relationaliteit. Responsieve Evaluatie blijkt waardevol om inzage te krijgen in de verschillende behoeften, verwachtingen en belevingen van de betrokkenen en een onderling leerproces te faciliteren. Op basis van de resultaten zijn aanbevelingen gedaan en zijn suggesties voor verder onderzoek voorgesteld met onderwerpen die gebaat zijn bij nader onderzoek in de komende jaren.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. van Nistelrooij (Supervisor) & V. E. Baur (Supervisor)

Cite this

'