Podium geven aan stemmen van mensen met een verstandelijke beperking

  • Susan Brand

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

De gemeente Rotterdam doet onderzoek naar de betekenis van zelfredzaamheid en participatie voor de ‘WMO-doelgroepen’ waaronder mensen met een verstandelijke beperking. Het is een probleem dat beleidsmakers onvoldoende zicht hebben op de leefwereld van deze groep omdat het beleid wat zij maken (vanuit de systeemwereld) onvoldoende aansluit op de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking in de praktijk. Tegelijkertijd worden de ‘stemmen’ van mensen met een verstandelijke beperking nauwelijks vertegenwoordigd in beleid. Vanuit de zorgethiek is het volgens Tronto (2013a) belangrijk dat kwetsbare groepen ook een stem krijgen in beleid. Dit kan worden gedaan door burgers en beleidsmakers via participatieve beleidsvorming samen te laten werken in een wederkerig proces. Hiervoor moet er worden gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij de beleidsvorming. Via narratieve interviews met mensen met een verstandelijke beperking zijn in dit onderzoek cliëntportretten opgesteld die de basis vormen voor een storyworkshop met beleidsmakers. Met behulp van de workshop is onderzocht hoe WMO beleidsmakers de geleefde ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking interpreteren en vertalen naar beleid.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorM. A. Visse (Supervisor) & C. J. W. Leget (Supervisor)

Cite this

'