Political space in een zorgwoning van een woonzorghuis: iedereen mee aan tafel? Vanuit een zorgethisch perspectief, via een kritische discoursanalyse, de political space binnen zorgwoning R in een woonzorghuis onderzocht.

  • Linde Wibbelink
  • Geert Froyen

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In zorgorganisaties spreken veel zorgprofessionals over een kloof tussen werkvloer en management. Vertrekkende vanuit zorgethiek zien wij de zorgpraktijk als minder eenduidig tegengesteld, maar meer complex. Een complexiteit waarbij posities en verantwoordelijkheden veranderen en waar plaats is voor onderlinge afhankelijkheid. Tronto pleit voor het belang van een political space in een zorgorganisatie. Zonder zo’n ruimte voor de needs-interpretation struggle kan een rechtvaardige zorgorganisatie in een democratische samenleving geen goede zorg geven, zegt Tronto. In de scriptie zijn we via een kritische discoursanalyse gaan onderzoeken hoe stakeholders in de concrete praktijk van een zorgwoning in een voorziening voor residentiële ouderenzorg spreken over zo’n ruimte. Hiertoe hebben we 13 semi-gestructureerde interviews afgenomen. Via een open axiaal gecodeerde data-analyse met Atlas.ti hebben we drie spanningsvelden gevonden waarin discoursen afspelen. De drie spanningsvelden met de dominante discoursen zijn een ‘vanzelfsprekende en zoekende eigenheid’ discours, een ‘bezielde en verweven interactie’ discours en een ‘gegeven en flexibele context’ discours. De drie dominante discoursen zijn verweven met- en interageren op elkaar. Naast dominante discoursen hebben we 16 minderheids discoursen kunnen ontdekken binnen de drie spanningsvelden. Wij geven de aanbeveling om de taal van de werkvloer niet alleen informeel op te zoeken, zoals dat nu reeds gebeurt door het management, maar deze meer te borgen in formelere overlegmomenten. Dit zou kunnen via het formeler organiseren van morele beraden op ad hoc momenten. Waarbij het momentum meer bottom-up bepaald kan worden naar aanleiding van concreet aangevoelde noodzaak. Dit kan meer garanderen dat alle stemmen worden gehoord. Wij pleiten voor meer onderzoek naar het uitspreken en veilig aangaan van conflicten tussen de stakeholders in een zorgpraktijk. We ontdekten immers dat de stakeholders verweven zijn in sterke afhankelijkheidsrelaties die het aangaan van conflicten bemoeilijken. Een political space kan zijn rol niet spelen zonder conflicten.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorV. E. Baur (Supervisor) & F. J. H. Vosman (Supervisor)

Cite this

'