Preoperatieve screening op kwetsbaarheid. Een zorgethische analyse van de AGE screening in het Antonius ziekenhuis Nieuwegein.

  • Elise Pel

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Er is een toename aan kwetsbare patiënten binnen de ziekenhuiszorg. Kwetsbaarheid wordt biomedisch gezien als een belangrijke predicatieve factor voor mortaliteit in patiënten welke zijn opgenomen in het ziekenhuis. Hierdoor beargumenteren onderzoekers dat het belangrijk is om patiënten te screenen op kwetsbaarheid. In het Antonius ziekenhuis Nieuwegein wordt bij hoog risico patiënten preoperatief gescreend op de mate van kwetsbaarheid door te kijken naar het fysieke, psychische en sociale domein. Er is nog te weinig kennis over of de screening leidt tot betere zorg voor de patiënt. In dit onderzoek wordt vanuit zorgethisch perspectief de screening, de ervaringen van patiënten en de ervaringen van de zorgprofessionals onderzocht. De volgende hoofdvraag: ‘Kijkend naar de uitwerking van bestaande meetinstrumenten in de praktijk en de ervaringen van zorgprofessionals en patiënten, hoe kan kwetsbaarheid nader en vanuit een zorgethisch perspectief worden beschreven en geoperationaliseerd in het Antonius ziekenhuis Nieuwegein?’ wordt beantwoord. Belangrijke zorgethische principes hierbij zijn: kwetsbaarheid, relationaliteit, contextualiteit en gezamenlijke besluitvorming. In totaal is er data via 8 patiënten en 8 zorgprofessionals meegenomen. Het analyse proces is uitgevoerd volgens QUAGOL. Kwetsbaarheid blijkt een moeilijk te definiëren begrip en door de screening komt er meer bewustwording over kwetsbaarheid. Zorgethisch gezien is het van belang dat we de intrinsieke waarde van de patiënt meenemen in de screening, optimalisatie of behandeltraject. Hij of zij kan het best aangeven wat nodig is in de praktijk. Het geven van meer verantwoordelijkheid aan de patiënt zorgt voor een assertievere houding welke ook nodig is voor een gezamenlijke besluitvorming. Er kan nog beter gekeken worden naar wat relevant is voor de patiënt en hoe de zorg daar op ingericht kan worden. Interventies worden vaak ingezet omdat ze standaard zijn en hier kan vaker van worden afgestapt. De patiënt krijgt een steeds actievere rol binnen de gezondheidzorg, de screening in het Antonius ziekenhuis speelt hierop in en kan gezien worden als een voorbeeld van zorg waarbij de patiënt zelf betrokken wordt.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorE. J. van Wijngaarden (Supervisor) & M. A. Visse (Supervisor)

Cite this

'