Ruimte voor zingeving. Een casestudy naar opvattingen van zingeving in de GGZ.

  • van M. Agt

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit kwalitatief empirisch onderzoek heeft als doel om inzicht te geven in de opvattingen die stakeholders in de GGZ hebben over het begrip zingeving binnen de context van de zorg. Dit praktijkperspectief dient als uitwerking van en commentaar op de conceptualiseringen van zingeving zoals die gehanteerd worden in Herstel en Positieve Gezondheid als zorgbenaderingen en in de literatuur gelieerd aan geestelijke verzorging. Hiermee draagt dit onderzoek bij aan een rijker en meer divers begrip van zingeving, dat meer houvast geeft aan zowel wetenschappelijke zorgbenaderingen, als aan GGZ-instellingen waar beleidsmakers en beroepsgroepen op zoek zijn naar hoe zij de aandacht voor zingeving kunnen integreren in de zorg die zij bieden. Uit het empirisch casestudy onderzoek blijkt dat stakeholders op het gebied van beleid twee opvattingen hanteren over wat zingeving inhoudt. Enerzijds wordt zingeving gezien als een begrip dat betrekking heeft op de begeleiding van cliënten bij existentiële thema’s, wat ook wel aangeduid wordt als ‘diepere zingeving’. Anderzijds wordt zingeving gezien als een benadering van cliënten waarbij de relatie tussen de cliënt en zorgmedewerkers meer voorop komt te staan en er ruimte is voor contact, inleving en verdieping in wat voor de cliënt belangrijk is. Ook de medewerker zelf komt in deze opvatting in beeld: zingeving zit ook in de dialoog die medewerkers onderling en als thema binnen de organisatie voeren over de motivatie en houding van waaruit zorgmedewerkers werken. Hiermee sluiten de stakeholders deels aan op de conceptualiseringen van zingeving uit de literatuur vanuit Herstel, Positieve Gezondheid en Humanistiek. Waar zingeving in relatie tot begeleiding wordt besproken, kunnen de conceptualiseringen van zingeving uit de literatuur een waardevolle theoretische basis zijn om vervolg te geven aan een verdere implementatie van zingeving. Waar zingeving staat voor een dialoog en benadering van goede zorg, wordt een breder perspectief geschetst dat nieuw is ten opzichte van de literatuur.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorC. M. Schuhmann (Supervisor) & G. J. L. M. Lensvelt-Mulders (Supervisor)

Cite this

'