Schuld in de begeleiding van de humanistisch geestelijk verzorger

  • Robin Slagmolen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie heb ik mij verdiept in het thema schuld, opgevat als relatieschuld in het werk van de humanistisch geestelijk verzorger bij Justitie. Uitgangspunt van het theoretisch kader dat ik beschrijf is het boek van Jorna ‘Echte woorden: authenticiteit in de geestelijke begeleiding’ (2008). Hierin onderzoekt Jorna of het thema schuld zou worden vermeden door de humanistisch geestelijk verzorgers. Aan de hand van zijn bevindingen formuleer ik drie onderzoeksvragen: - wat weerhoudt de humanistisch geestelijk verzorger ervan het schuldfeit te bespreken? - wat maakt het mogelijk het schuldfeit wel te bespreken? - welke (on)mogelijkheden levert dit op voor de begeleiding? Naast Jorna gebruik ik aanvullende literatuur om een breed theoretisch kader te formuleren. Jorna splitst de schuld op in schuldfeit, schuldgevoel en schuldbesef. Deze driedeling hangt samen met het doorleven van de schuld, waarbij de gedetineerde de mogelijkheid heeft om met vallen en opstaan te komen tot zelfverheldering. In dit moeizame proces is de invulling van de rol van de humanistisch geestelijk verzorger essentieel. ‘Relatie’ met de gedetineerde is een werkzame kracht. Hier heeft de gedetineerde de mogelijkheid om te komen tot zelfaanvaarding en het eigen bestaan te verruimen. Het thema schuld komt moeilijk aan bod omdat de gedetineerde zelf met belemmeringen zit en omdat het thema schuld hachelijkheden met zich meebrengt die bespreking moeilijk maken. Opvallend is dat er weinig wordt gesproken over belemmeringen bij de humanistisch geestelijk verzorger zelf. Deze belemmeringen kunnen leiden tot het vermijden van de bespreking van het schuldfeit. De eigen waarden van de humanistisch geestelijk verzorger blijken belangrijk voor de wijze waarop de humanistisch geestelijk verzorger invulling geeft aan relatie. Aan de hand van de analyse komt naar voren dat de humanistisch geestelijk verzorgers het thema niet vermijden, maar wel belemmeringen ervaren. Deze liggen vooral bij de gedetineerde. Het eigen functioneren wordt nauwelijks besproken. Bij deze bevindingen plaats ik enkele kanttekeningen en vragen voor verder onderzoek.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorTon Jorna (Supervisor) & C. M. Schuhmann (Supervisor)

Cite this

'