Sexistentie. Een existentieel perspectief op seksuele vorming.

  • J. Schoone

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze thesis heeft als focus om te onderzoeken hoe de uitgangspunten van seksuele vorming vanuit existentieel perspectief zich verhouden tot de kenmerken van onderwijs in seksuele vorming zoals beschreven in beleid en recente onderzoeken. Het landschap waarbinnen seksuele vorming wordt gegeven op middelbare scholen is onderzocht middels een documentanalyse van beleidstukken en recente onderzoeken betreffende de beleefde ervaring van seksualiteit, romantische relaties en seksuele en relationele vorming door jongeren. Daarnaast is het existentieel perspectief op onderwijs en seksualiteit onderzocht middels een theoretisch onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat de uitgangspunten van existentieel onderwijs, met name het werk van Biesta en Noddings, een bijdrage kunnen leveren. Hetzelfde geldt voor de basisaannames en terugkerende thema’s vanuit existentieel therapeutisch perspectief. Ervaringen van seksualiteit en relaties kunnen dan ook worden geplaatst binnen een groter existentieel kader zoals de ultimate concerns en existentiële thema's als 1) relationaliteit, 2) in-de-wereld-zijnde en 3) identiteit en keuzevrijheid. De keuze voor een existentieel perspectief in onderwijs bevordert een authentieke identiteitsvorming, inclusief een authentieke relationele en seksuele vorming, die zowel respectvol gedrag naar anderen als weerbaarheid aanmoedigt. Op die manier draagt het onderwijs concreet bij aan een sociaal klimaat waarbinnen diversiteit de normaalste zaak van de wereld is.
Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
SupervisorA. W. Braam (Supervisor) & I. de Groot (Supervisor)

Cite this

'