‘Staan de neuzen dezelfde kant op?’ : pedagogische eenduidigheid en normatieve professionalisering in de klinische jeugdpsychiatrie

  • van Marin Wijnen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In de klinische jeugdpsychiatrie is pedagogische eenduidig werken een onderdeel van de behandeling van de jongeren op een klinische afdeling. Pedagogisch eenduidig werken houdt in dat alle teamleden van één behandelteam zich houden aan dezelfde regels, afspraken, gewoonten, rituelen en houding. Pedagogische eenduidig werken bevordert voorspelbaarheid in de omgang met de jongeren op de afdeling. Dit geeft veiligheid en daarmee een bedding voor ontwikkeling. In de praktijk blijkt dat het voor een team een enorme opgave is om de neuzen dezelfde kant op te krijgen waar het pedagogisch eenduidig handelen betreft. Ieder afzonderlijk teamlid wordt in zijn pedagogisch handelen beïnvloed door eigen normen en waardenkaders. De vele verschillende kaders in een team kunnen met elkaar botsen en ook met de uitgangspunten en de visie die richting geven aan het pedagogische eenduidig handelen. Meestal wordt het probleem van de neuzen dezelfde kant op krijgen opgelost door een visie te formuleren zodat iedereen weet waar het focuspunt ligt en door afspraken daarover te maken. Men gaat er vanuit dat, als iedereen zich maar aan deze visie en afspraken houdt, pedagogisch eenduidig handelen vanzelf volgt. Dit blijkt in de praktijk toch lastiger dan gedacht. Conflicterende normen en waarden blijven van invloed op pedagogisch eenduidig handelen. De vraagstelling van mijn onderzoek is gericht op de vraag naar wat het concept normatieve professionalisering kan bijdragen aan deze problemen met het tot stand brengen van pedagogische eenduidig handelen. Mijn conclusie is dat het concept normatieve professionalisering professionals in de klinische jeugdzorg kan helpen bij het tot stand brengen van pedagogisch eenduidig werken. De reflecties in het kader van normatieve professionalisering kunnen helpen om onderliggende waarden en normen boven tafel te halen. Wanneer deze onderliggende waarden helder worden, kunnen prioriteiten bewuster gekozen worden Ook wanneer het pedagogisch eenduidig handelen niet direct problematisch verloopt, ben ik van mening dat normatieve professionalisering kan bijdragen aan pedagogisch eenduidig handelen. Het gesprek dat een team voert, de openheid die hierin tot stand komt, het delen en elkaar leren kennen vanuit de verschillende belangen, waarden en normen die ieder heeft, leidt tot samenwerking en team spirit en bevordert daarmee ook het pedagogisch eenduidig handelen.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorD. Bakker (Supervisor) & J. H. M. Mooren (Supervisor)

Cite this

'