Stigmatisering in de GGZ. Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van psychosegevoelige cliënten met stigmatisering door professionals

  • Albertjan Haan

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit kwalitatieve praktijkonderzoek beschrijft op welke wijze psychosegevoelige cliënten tijdens een opname in Nederlandse GGZ-instellingen stigmatisering door professionals ervaren. Er wordt vanuit de sociologie en de cognitieve psychologie een omschrijving gegeven van het proces van stigmatisering. Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven van onderzoeksresultaten van onderzoek naar stigmatisering door professionals. Deze theorie wordt vergeleken met de empirische onderzoeksresultaten van het praktijkgedeelte van dit onderzoek. Er worden uitgebreide ervaringen van cliënten met stigmatisering door professionals omschreven, waardoor er een levendig inzicht in het cliëntenperspectief wordt geboden. De belangrijkste oorzaken voor respondenten waardoor ze zich gestigmatiseerd voelen door professionals zijn het verlies van eigen regie, onbegrip van de professionals over hun problematiek en een paternalistische houding van professionals. De beschreven ervaringen van stigmatisering benadrukken de noodzaak voor een meer gelijkwaardige relatie tussen professionals en cliënten. In het vijfde hoofdstuk worden hiertoe enkele handvatten geboden. Dit onderzoek biedt voor het eerst inzicht in ervaringen van cliënten met stigmatisering door professionals in Nederlandse GGZ-instellingen.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorW. Seekles (Supervisor) & A. W. Braam (Supervisor)

Cite this

'