Stille kracht: een participatief onderzoek naar ervaringen en handelingsperspectieven van adolescente meisjes in Zuid-India

  • (Ianthe) I.M. Schouten

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie wordt het leven van adolescente meisjes uit Kerwadi en Jalihal, twee plattelandsdorpen in de deelstaat Maharastra in India, in beeld gebracht. Door armoede, sociale ongelijkheid en ongelijkwaardige genderverhoudingen in de Indiase samenleving leiden veel adolescente meisjes uit arme families een fysiek en mentaal onwaardig leven. Zij zijn het slachtoffer van ondervoeding, ziekte, vroege huwelijken en zwangerschappen, geweld en uitbuiting. Hun stem wordt niet gehoord en hun welzijn is ondergeschikt aan de wensen en ontwikkeling van de familie en de gemeenschap. In dit onderzoek wordt de stem van zeventien adolescente meisjes weergegeven. Hun ervaringen en percepties op de werkelijkheid geven inzicht in de bestaande genderongelijkheden op het Indiase platteland en de gevolgen die deze hebben voor de ontwikkeling van meisjes en vrouwen én de Indiase samenleving als geheel. Daarnaast biedt een persoonlijk en ervaringsgericht perspectief aanknopingspunten om na te denken over handelingsperspectieven die de levensomstandigheden van meisjes en vrouwen in India kunnen verbeteren. De empirische onderzoeksgegevens van deze studie zijn verzameld door middel van participatief handelingsonderzoek. Participatief handelingsonderzoek is het proces van verzamelen en analyseren van informatie over een ervaren en gevoeld probleem met als doel concrete acties te plannen om dit probleem aan te pakken. Empowerment vormt een belangrijke inspiratiebron van deze onderzoeksmethode: de methode gaat uit van de mens als actor en stimuleert het proces van reflectie, dialoog en de ontwikkeling van vertrouwen in de eigen capaciteiten en vermogens om het leven in handen te nemen. Perspectieven van hulpverleners en literatuur over genderverhoudingen in de Indiase samenleving zijn in dit onderzoek gebruikt om de sociale en culturele context van India te schetsen. De Capabilities Approach van Martha Nussbaum vormde een filosofisch kader om de ervaringen en situatie van adolescente meisjes te duiden vanuit een perspectief op menswaardig leven. Tot slot dienden theorieën over empowerment als theoretische kader voor de zoektocht naar handelingsperspectieven die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de positie en situatie van meisjes en vrouwen in Indiase samenleving.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorL. J. M. C. Dohmen (Supervisor) & A. C. Suransky (Supervisor)

Cite this

'